Beskæftigelse

Internationale medarbejdere har øget velstanden med 100 mia. kr. siden 2008

DA Analyse

Internationale medarbejdere har været afgørende for beskæftigelsesvæksten i Danmark, men også for vores velstand. Deres bidrag på arbejdsmarkedet svarer til, at BNP er øget med omkring 100 mia. kr. fra 2008 til 2023.

Siden 2008 er antallet af internationale medarbejdere steget støt, og i 2023 er der godt 240.000 fuldtidspersoner med andet statsborgerskab end dansk på det danske arbejdsmarked. Det er en fordobling i forhold til 2008, hvor antallet af internationale medarbejdere var på 120.000 fuldtidspersoner. Antallet af EU-borgere i arbejde er steget med næsten 100.000 fuldtidspersoner.

 

Internationale medarbejdere bidrager væsentligt til velstanden

Udover at internationale medarbejdere har stået for en meget stor del af den samlede beskæftigelsesvækst i Danmark, så yder internationale medarbejdere også et stort bidrag til dansk økonomi og hermed vores velstand.

I 2023 bidrager internationale medarbejdere med 200 mia. kr. til bruttonationalproduktet (BNP). Det svarer til 7 pct. af det samlede BNP.

BNP-bidraget på 200 mia. kr. svarer til en stigning på godt 100 mia. kr. siden 2008. Til sammenligning er Danmarks samlede BNP steget med 500 mia. kr. siden 2008 (målt i faste 2023-priser), og internationale medarbejdere har dermed bidraget med omkring 20 pct. af den samlede BNP-vækst i perioden.

EU-borgere står for hovedparten af stigningen i BNP over perioden, og de har alene bidraget til at øge velstanden med mere end 90 mia. kr. siden 2008, men den demografiske udvikling i Europa betyder, at Danmark fremover må håbe på øget bidrag fra lande uden for EU.

 

Demografisk udvikling er en barriere mod fremtidig velstandsvækst

Den demografiske udvikling i Europa betyder, at Danmark næppe kan regne med, at EU-borgere i samme omfang kommer til at bidrage til væksten i hverken beskæftigelsen eller velstanden.

I de lande, som Danmark rekrutterer flest medarbejdere fra, falder antallet af personer i den arbejdsdygtige alder med omkring 10 pct. frem mod 2040. Den faldende arbejdsstyrke i EU modsvares dog af en befolkningsfremgang i de lande uden for EU, som Danmark rekrutterer mest fra. Her stiger antallet af personer i den erhvervsdygtige alder nemlig med 6 pct. frem mod 2040, jf. figur 3.

Hvis internationale medarbejdere fortsat skal bidrage til at øge velstanden i Danmark, er der med andre ord brug for at gøre det nemmere at rekruttere internationale medarbejdere, herunder også fra lande uden for EU.

 

Sådan har vi gjort

Internationale medarbejdere er defineret som alle lønmodtagere med andet statsborgerskab end dansk, dog fraregnet udstationerede (RUT), flygtninge fra Ukraine under særlov, personer med asyl som opholdsgrundlag, alle familiesammenførte samt personer med permanent ophold på baggrund af asyl og familiesammenføring.

Skønnet over internationale medarbejderes bidrag til BNP tager udgangspunkt i Finansministeriets svar til Finansudvalget (FIU spm. 310 2018-19 1. samling). Herfra kan det gennemsnitlige bidrag til BNP pr. fuldtidsbeskæftiget internationale medarbejdere fra EU15, EU11, uden for EU samt pendlere opgøres i 2018.

I beregningerne lægges det til grund, at forholdet mellem BNP pr. fuldtidsbeskæftiget for disse fire grupper relativt til BNP pr. fuldtidsbeskæftiget for samtlige beskæftigede er konstant i alle årene. Herefter ganges BNP-bidragene med antallet af fuldtidsbeskæftigede internationale medarbejdere de enkelte år. BNP-bidragene er opregnet til 2023-priser.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE