Persondata

Persondatapolitik

Diverse

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger

Formål: Medlemsservice, optimering af hjemmesiden og indsamling af viden/statistik om medlemmernes og andre brugeres brug af vores ydelser.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Via DA’s hjemmeside indsamler vi oplysninger om: Brugeren, herunder medlemsorganisationen, IP-adresse, type af browser, søgetermer, netværkslokation, nyhedsbrevs- og arrangementstilmeldinger (navne, e-mailadresser, telefonnummer og fysiske adresser).

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c og f.

Opbevaring af personoplysninger: Oplysninger om medlemmer, indsamlet via hjemmesiden, opbevares, enten indtil ønskede services, f.eks. nyhedsbrevstilmeldinger, særskilt frameldes, eller indtil medlemmet vælger at opsige/ophører med at være medlem af DA. Oplysninger om andre brugere, indsamlet via hjemmesiden, opbevares, så længe det er relevant, eller indtil ønskede services, f.eks. nyhedsbrevstilmeldinger, særskilt frameldes.

Læs mere om DA’s cookiepolitik her.

Dokumentoplysning

Dette er version 2 af DA’s persondatapolitik skrevet den 24. oktober 2018.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med sager i det fagretlige system og forhandling af overenskomster

Formål med behandling: DA behandler de oplysninger om virksomheder og medarbejdere, som er nødvendige for at behandle arbejds- og ansættelsesretlige tvister mellem arbejdstagere og arbejdsgivere.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af de fagretlige regler og arbejdsretslovens § 13, stk. 1., jf. navnlig databeskyttelseslovens § 6 og 7 og § 12 (dataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, og artikel 9, stk. 2, litra b, og artikel 88).

Vi behandler følgende oplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer og CPR-nr.
 • Udtalelser, tidligere beskæftigelse, uddannelse og nuværende stilling.
 • Ansættelseskontrakter med oplysninger om arbejdsopgaver, arbejdstider og andre tjenstlige forhold.
 • Oplysninger sygefravær og sygdomsperioder, mulighedserklæringer, friattester og lægejournaler m.v.
 • Oplysninger om andet fravær, f.eks. feriebetaling og ferieafholdelse.
 • Lønsedler, bonus- og akkordaftaler og oplysninger om pensionsforhold.
 • Oplysninger om kontonummer, hvortil løn skal anvises.
 • Billede- og lydoptagelser.
 • Særlige kategorier, f.eks. fagforeningsforhold, helbredsoplysninger, seksuel orientering, race, etnicitet, politisk- og religiøs overbevisning.

Personoplysninger kan videregives til:

DA videregiver alene personoplysninger til parter, som har til opgave at varetage forskellige nødvendige funktioner i tilknytning til arbejdsretssystemet, herunder:

 • Arbejdsretten, Afskedigelsesnævnet, Ledernævnet.
 • Domstole (byretter, landsretter og Højesteret).
 • Tvistighedsnævnet.
 • DA’s medlemsorganisationer.
 • FH.
 • Rigsarkivet.

Opbevaring af personoplysninger: DA opbevarer personoplysninger, indsamlet til brug for fagretlige sager, så længe det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt i den enkelte sag, f.eks. for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares eller i øvrigt for at overholde gældende lovgivning, herunder hvidvaskloven, bogføringsloven og Rigsarkivets retningslinjer.

Oplysninger overføres hvert femte år til Rigsarkivet efter Rigsarkivets retningslinjer og arkivlovens regler.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med politisk interessevaretagelse

Formål: Politisk interessevaretagelse og medlemsservice inden for DA’s formål og virke, herunder kontakter og oplysningsudveksling til politikerne og personer i faglige organisationer, ministerier, myndigheder og lignende.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

 • Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, alder, køn, telefonnummer, e-mailadresse, titel, eventuel politisk overbevisning, herunder parti, tillidsposter og fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b, og artikel 9, stk. 2, litra d og e, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, og § 7, stk. 1.

Opbevaring af personoplysninger: DA opbevarer personoplysninger om medlemmer, indsamlet til brug for politisk interessevaretagelse, så længe medlemskabet består. Dog ajourføres og slettes oplysninger om medarbejdere hos medlemmer, f.eks. hvis medarbejderen fratræder. DA opbevarer personoplysninger om andre, indsamlet til brug for politisk interessevaretagelse, så længe de er nødvendige og relevante i DA’s politiske interessevaretagelse.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med statistik

Hovedformål: Produktion af statistik om løn- og personaleforhold på DA-området, som er nyttig for DA’s medlemsorganisationer, deres medlemsvirksomheder og offentlighedens forståelse af arbejdsmarkedsforhold.

Supplerende formål:

 • Service til indberettende virksomheder på websitet www.NetStat.dk, hvor de kan se egne statistikdata sammenlignet med benchmarkgrupper af lignende virksomheder.
 • Statistik- og analysevirksomhed hos medlemsorganisationerne på baggrund af udsnit af datagrundlaget, som omhandler medlemsvirksomheder.
 • Analyser af arbejdsmarksforhold foretaget af DA eller af betroede samarbejdsparter.
 • Videregivelse af statistikdata til Danmarks Statistik for, at DA kan hjælpe virksomhederne til at opfylde virksomhedernes lovgivne forpligtelse.

Retsgrundlaget:

Hovedformål: Retsgrundlaget for behandlingen er, at det er nødvendigt af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse (artikel 6, stk. 1, litra e, og databeskyttelseslovens § 10).

Supplerende formål: Retsgrundlaget for behandlingen er, at det er nødvendigt af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse (artikel 6, stk. 1, litra e, og databeskyttelseslovens § 10).

Hvad angår service til indberettende virksomheder og videregivelse til Danmarks Statistik, så er retsgrundlaget, at det er nødvendigt for, at DA kan forfølge en legitim interesse (artikel 6, stk. 1, litra f).

Vi behandler følgende personoplysninger fra virksomhedernes statistikindberetninger:

 • Person- og medarbejdernummer.
 • Ansættelses- og aflønningsforhold.
 • Arbejdsfunktion.
 • Fraværsperioder og fraværstimer.

Endvidere beriges statistikindberetningerne med registeroplysninger om:

 • Uddannelse.
 • Offentlige overførsler.
 • Arbejdsulykker.
 • Elevaftaler.
 • Bidrag og refusioner fra barselsfonde.

Alle registeroplysninger er almindelige personoplysninger i databeskyttelseslovens forstand – på nær nogle oplysninger om arbejdsulykker, der er følsomme. 

Statistikdata, indeholdende personoplysninger, kan videregives til indberettende virksomheder. Det kan ske på to måder:

 • Via indberetning.da.dk som et værktøj til at kvalitetssikre indberetningen, herunder understøtte en dialog mellem virksomhed og DA.
 • Via www.NetStat.dk, hvor virksomhederne kan se egne statistikdata sat i forhold til en benchmarkgruppe af lignende virksomheder. Virksomhedens egne statistikdata vil for nogle grupper blive vist for én enkelt person.

Endvidere sker der videregivelse i følgende tilfælde:

 • Data indeholdende pseudonymiserede personoplysninger til DA’s medlemsorganisationer for det udsnit af personer, der er ansat på den givne organisations medlemsvirksomheder.
 • Data indeholdende pseudonymiserede personoplysninger til forsknings- og analyseformål på bl.a. Danmarks Statistiks forsker- og ministerieordning.
 • Data i ubehandlet form til Danmarks Statistik og styrelsens egne selvstændige statistikker om løn, medarbejderomkostninger og fravær.
 • Videregivelse til eksterne parter i forbindelse med DA’s løbende backup af systemer.

Opbevaring af personoplysninger: DA opbevarer statistikindberetningerne og det færdige statistikgrundlag, så længe DA er statistikproducent. Opbevaringen er nødvendig for at imødekomme en fleksibel anvendelse af statistikken. Andre persondata ud over de nævnte opbevares i op til fem år af hensyn til mulighed for at revidere det færdige statistikgrundlag.

Læs mere om behandling af personoplysninger til statistik her.

Behandling af personoplysninger i DA Barsel

Formål: DA Barsel er en barselsudligningsordning, der har til formål at udligne arbejdsgivernes overenskomstmæssige udgifter til løn under barsel.

DA Barsel indgår i en samlet barselsudligningsordning på hele DA-området, DA-Udligning, der er godkendt iht. lov om barseludligning på det private arbejdsmarked.

De tilsluttede virksomheder indbetaler et kvartalsvist bidrag til DA Barsel. De indbetalte bidraget registreres på lønmodtagerniveau.

For lønmodtagere, der er indbetalt bidrag for, vil virksomhederne automatisk modtage refusion for den del af den overenskomstmæssige løn under barsel, der overstiger dagpengesatsen. Refusionen ydes på baggrund af virksomhedernes oplysninger afgivet i forbindelse med virksomhedernes ansøgning om barselsdagpenge.

Al kommunikation, herunder indberetning, ind- og udbetalinger foregår alene mellem DA Barsel og virksomhederne – lønmodtageren er ikke involveret.

Retsgrundlaget: Lov nr. 417 af 08/05/2006 om barseludligning på det private arbejdsmarked.

Der behandles følgende oplysninger:

 • Virksomhedsnavn
 • CVR-nr.
 • SE-nr.
 • E-mail.
 • Adresse.
 • Tlf. nr.
 • Kontaktpersons navn og e-mail.
 • Anvendt lønsystem.

Lønmodtageroplysninger:

 • Navn.
 • CPR nr.
 • Bidrag til DA Barsel.

Opbevaring af personoplysninger: Der opbevares kun oplysninger så længe, det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt i den enkelte sag, eller i øvrigt for at overholde gældende overenskomst og lovgivning, herunder bogføringsloven.

Behandling af personoplysninger i DA/LO Udviklingsfonden

Formål: Hovedformålet med DA/LO Udviklingsfonden er at sikre en fortsat udvikling af den danske model med vægt på en fleksibel overenskomstregulering kombineret med trygge rammer for lønmodtagernes omstilling og mobilitet. Der opkræves bidrag hos de bidragspligtige virksomheder hvert halve år for det foregående halvår. Satsen fastsættes i mæglingsforslaget.

Retsgrundlaget: DA/LO Udviklingsfonden er oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem DA og LO i 1973.

Der behandles følgende oplysninger:

 • Virksomhedens CVR-nr.
 • SE-nr.
 • Navn på virksomhed.
 • Adresse.
 • Telefonnummer.
 • Indbetaling.

Personoplysninger kan videregives til parter, som har til opgave at varetage forskellige nødvendige funktioner i tilknytning til DA/LO Udviklingsfonden. Videregivelse kan ske til:

 • Nets.
 • Inkassoadvokat.
 • DA’s medlemsorganisationer.
 • LO.

Opbevaring af personoplysninger: DA opbevarer kun oplysninger i DA/LO Udviklingsfonden, så længe det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt i den enkelte sag eller i øvrigt for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

Behandling af personoplysninger i Kompetencefonde.dk

Formål: Formålet med Kompetencefonde.dk er at etablere en fællesadministration for opkrævning af bidrag og udbetaling af beløb i henhold til bestemmelserne om kompetencefonde til selvvalgt uddannelse for de omfattede overenskomster. Der opkræves bidrag hos de bidragspligtige virksomheder hvert halve år for det foregående halvår. Satserne fastsættes i de enkelte overenskomster. Medarbejdere og/eller virksomheder kan løbende ansøge Kompetencefonde.dk om individuel refusion efter retningslinjerne i de enkelte overenskomster.

Retsgrundlaget: Kompetencefonde.dk er oprettet i 2007 i forlængelse af overenskomstforhandlingerne.

Der behandles følgende oplysninger – der er to typer registrering af data, henholdsvis i forbindelse med virksomhedens indberetning til kompetencefonden og ved medarbejder og/eller virksomhedens ansøgning om refusion til uddannelse:

Virksomhedsoplysninger:

 • Navn på virksomhed.
 • Adresse.
 • CVR-nr.
 • SE-nr.
 • Indberetter-kontaktperson/e-mail.
 • Refusionskontaktperson/e-mail i virksomheden.

Lønmodtageroplysninger:

 • Navn.
 • CPR-nr.
 • Ansættelsesdato.
 • Lønoplysninger.
 • Trækprocent.
 • Informationer om refusionsberettiget kursus (antal dage, udbyder, transport m.v.).

Personoplysninger kan videregives til parter, som har til opgave at varetage forskellige nødvendige funktioner i tilknytning til Kompetencefonde.dk. Videregivelse kan ske til:

 • Nets.
 • DA’s medlemsorganisationer.
 • Fagforbund under LO.
 • Uddannelsesnævnet.

Opbevaring af personoplysninger: Der opbevares kun oplysninger i Kompetencenfonde.dk, så længe det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt i den enkelte sag, jf. overenskomstens bestemmelser eller i øvrigt for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

Behandling af personoplysninger i DA-Udligning

Formål: DA-Udligning er betegnelsen for den ordning, der udligner udgifterne til løn m.v. under barsel på hele DA/LO-området. Udligningen gennemføres som en udligning mellem alle decentrale barselsudligningsordninger på DA/LO-området. Udligningen sker en gang årligt efter et fælles udligningsgrundlag og er baseret på en opgørelse af refusionsudgifter og antal fuldtidsbeskæftigede i de enkelte barselsudligningsordninger. Til brug for den årlige udligning, herunder i opgørelsen af antal fuldtidsbeskæftigede i de enkelte barselsudligningsordninger, behandles oplysninger om virksomhedernes medlemstilhørsforhold (arbejdsgiverforening) og oplysninger om elever i medlemsvirksomhederne.

Retsgrundlaget: Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked.

Der behandles følgende oplysninger: Der udsendes virksomhedslister til medlemsorganisationerne med henblik på validering af vægte for de medlemmer, der er medlem af flere arbejdsgiverforeninger (barselsudligningsordninger). Og der sendes arbejdsgiveroplysninger til AUB, der beriger med CPR-numre på elever. Danmarks Statistik opgør herefter den samlede beskæftigelse i hver barselsudligningsordning ekskl. elever (disse indgår ikke i DA-Udligning).

Virksomhedsoplysninger:

 • Navn på virksomhed.
 • CVR-nr.
 • Medlemstilhørsforhold og vægt.

Elevoplysninger:

 • CPR-nr.
 • Beskæftigelsesgrad.

Personoplysninger kan videregives til parter, som har til opgave at varetage forskellige nødvendige funktioner i forbindelse med den årlige udligning i DA-Udligning. Videregivelse kan ske til:

 • AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).
 • Danmarks Statistik.
 • DA’s medlemsorganisationer.

Opbevaring af personoplysninger: Der opbevares kun oplysninger, så længe det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt i den enkelte sag eller i øvrigt for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

Behandling af personoplysninger i DA arbejdsmiljøuddannelse

Formål: DA arbejdsmiljøuddannelse udbyder arbejdsmiljøuddannelser og temadage, der direkte eller indirekte er forankret i arbejdsgivernes lovbundne pligt til at organisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomhederne, og i den forbindelse uddanne medarbejdere, der indgår i arbejdsmiljøorganisationen.​

Retsgrundlag: DA Arbejdsmiljøuddannelse behandler dine personoplysninger på baggrund af arbejdsmiljølovens § 9: ”Arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse af en varighed af 3 dage inden valget eller udpegningen af den pågældende. Arbejdsgiveren skal herefter tilbyde medlemmerne arbejdsmiljøorganisationen supplerende arbejdsmiljøuddannelse i det første år svarende til 2 dages varighed og i hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden svarende til 1½ dags varighed.”

Behandlingen har hjemmel i databeskyttelsesloven og persondataforordningen, jf. således forordningens artikel 6, stk. 1, litra c, e, f, og databeskyttelseslovens §12.

Opbevaring og videregivelse: DA arbejdsmiljøuddannelse opbevarer persondata i op til 10 år af hensyn til virksomhederne, da oplysningerne muliggør genskabelse af evt. bortkomne kursusbeviser. Kursusbeviserne er dokumentationen for, at arbejdsgiveren har opfyldt overstående forpligtigelse.

 • Ved køb af et kursus eller en kursusplads indsamler og behandler vi følgende oplysninger:
 • Deltagernes navne og emailadresser
 • Virksomhedens navn, adresse, CVR- og telefonnummer
 • Navn på og mailadresse på evt. kontaktperson, der skal modtage bekræftelsen og efterfølgende fakturaen for købet

Alle registrerede oplysning er almindelige personoplysninger i databeskyttelseslovens forstand. Oplysningerne anvendes i vores kursusadministrations- og økonomisystem til at registrere og dokumentere, at virksomheden har købt en kursusplads, og at deres medarbejdere er tilmeldt det pågældende kursus. 

Hvis de oplysninger, vi har registreret, ikke er korrekte, har I ret til at få dem rettet. Anmodning herom skal sendes til mail@dakurser.dk   

Vi videregiver lister med deltagernes navne til kursusstedet og den underviser, der er tilknyttet kurset. Vi er derudover forpligtet til at sende oplysninger om deltagerne på lovpligtige kurser til Arbejdstilsynet og Danmarks Evalueringsinstitut. 

DA arbejdsmiljøuddannelse opbevarer oplysningerne i den periode lovgivningen foreskriver. Vi sletter oplysningerne, når det ikke længere har et formål at opbevare dem. Perioden afhænger af oplysningernes karakter og baggrunden for opbevaring. Vi kan derfor ikke angive en generel tidsramme for, hvornår oplysninger slettes. 

Behandling af personoplysninger i Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF)

Formål: DA stiller et elektronisk feriekortsystem (ACF) til rådighed for medlemsvirksomheder under DA til brug for medlemsvirksomhedernes administration af feriekort for timelønsansatte og funktionærer. Feriedata indberettes løbende af medlemsorganisationen, medlemsvirksomheden selv som dataansvarlig eller via dennes lønbureau til det elektroniske feriekortsystem, ACF.

Retsgrundlaget: I henhold til kollektiv overenskomst er der indgået aftale med modstående forbund om, at medlemsvirksomheder af en arbejdsgiverorganisation under DA skal benytte feriekort.

Der behandles følgende oplysninger:

Generelt for alle indberetninger er følgende oplysninger:

 • Medlemsvirksomhed.
 • Navn.
 • CVR-nr.
 • SE-nr.
 • Indberetter-kontaktperson.
 • Lønafdeling.
 • Lønsystem og -version.
 • Udbyder-id.
 • System-id.

Lønmodtageroplysninger:

 • Navn.
 • Medarbejdernummer.
 • CPR-nr.
 • Titel.
 • Start feriedato.
 • Antal dage.
 • Optjeningsår.
 • Tiltrådt dato/fratrådt dato.
 • MO-kode/FO-kode.
 • Indberetningstype (optjening eller nedskrivning).
 • SH-saldo, nettobeløb/bruttobeløb.
 • Feriesaldo, nettobeløb/bruttobeløb.
 • Fritvalgssaldo, netto/brutto.
 • Valuta.
 • Udbetalingskode (herunder død eller sygdom).
 • Optjeningsår.
 • Optjeningsperiode.
 • FH-kode.
 • Betalingsinfo.
 • Funktionær- eller timelønsarbejder.
 • Fem eller seks dages arbejdsuge.
 • Lønmodtagerens adresse/virksomhedens adresse.
 • Feriepenge og antal feriedage.

Personoplysninger kan videregives til parter, som har til opgave at varetage forskellige nødvendige funktioner i tilknytning til feriepengesystemet. Videregivelse kan ske til:

 • Feriepengeinfo (ATP).
 • DA’s medlemsorganisationer.
 • E-Boks (virksomheder, der benytter FH1 og FH2).

Opbevaring af personoplysninger: Der opbevares kun oplysninger, så længe det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt i den enkelte sag eller i øvrigt for at overholde gældende overenskomst og lovgivning, herunder ferieloven og bogføringsloven.

Behandling af personoplysninger i DA Feriegarantiordning

Formål: DA Feriegaranti administrerer feriegarantiordninger på vegne af en række af DA´s medlemsorganisationer. Feriegarantien dækker, når en lønmodtager har været ansat i en virksomhed under konkurs eller betalingsstandsning, hvis arbejdsgiveren var medlem af en af de omfattede medlemsorganisationer i DA under feriegodtgørelsens optjeningsperiode, og at lønmodtageren har været ansat under en kollektiv overenskomst.

Retsgrundlaget: DA Feriegaranti har hjemmel til at behandle personoplysninger for at kunne overholde lønmodtagernes arbejdsretlige krav på feriepenge, SH- eller fritvalgsbetaling efter den pågældende overenskomst, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, e, f, jf. også databeskyttelseslovens § 12. Dette gælder også om behandlingen af CPR-nummer, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 2.

DA Feriegaranti udveksler oplysninger om lønmodtageren og virksomheden med Lønmodtagernes Garantifond og Feriepengeinfo og vedkommende medlemsorganisation og fagforbund. DA videregiver oplysninger om lønmodtageren og virksomheden til vedkommende medlemsorganisation, hvis der opstår tvist om kravet, og der f.eks. skal ske en fagretlig behandling af kravet.

Der behandles følgende oplysninger om virksomhederne: Medlemsvirksomhed, navn, CVR-nr., SE-nr., tlf. nr., er virksomheden solgt eller videreført helt eller delvis.

Der behandles følgende oplysningerne om lønmodtagerne: Navn, CPR nr., bankkontonummer, tlf. nr., e-mail, adresse, ansættelsesdato, opsigelsesdato, dato for sidste arbejdsdag, ansættelsesform, stillingsbetegnelse, nyt arbejde inden for 4 uger efter ophør hos ovenstående virksomhed – hvis ja, hvilken dato, ny arbejdsgivers CVR nr., ny arbejdsgivers navn, ny arbejdsgivers adresse. Kopi af ansættelseskontrakt, kopi af lønseddel for optjeningsåret, print af feriepengeinfo fra Borger.dk, hvoraf det fremgår, hvad der er opsparet, kopi af Lønmodtagernes Garantifonds (LG) udbetalingsspecifikation, såfremt LG har udbetalt manglende løn.

Opbevaring af personoplysninger: Der opbevares kun oplysninger så længe, det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt i den enkelte sag, eller i øvrigt for at overholde gældende overenskomst og lovgivning, herunder bogføringsloven.

Registreredes rettigheder

Databeskyttelsesforordningen indeholder en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger.

Ønsker du som person at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte DA på da@da.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Læs mere om

PERSONDATA