Beskæftigelse

Markant flere trækker sig tilbage før pensionsalderen for egne midler

DA Analyse

Danskerne trækker sig i stigende omfang tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen for egne midler. Det lægger et pres på et i forvejen stramt arbejdsmarked, hvor der er mangel på hænder i mange brancher.

En ny opgørelse på baggrund af egne beregninger på data fra Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at antallet af selvpensionerede – dvs. personer som har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet for egne midler – er steget betydeligt. Antallet af selvpensionerede med under fem år til folkepensionsalderen er steget fra 5.400 personer i 2018 til 13.500 personer i 2022. Det er mere end en fordobling i antallet af selvpensionerede på 5 år, jf. figur 1.

Målt som andel af befolkningen i den pågældende aldersgruppe svarer det til en stigning fra 2,3 pct. i 2016 til 3,9 pct. i 2022.

 

Stigningen i antallet af selvpensionerede ses på tværs af alle uddannelsesgrupper, jf. tabel 1.

Målt i antal har flest erhvervsuddannede og personer med en mellemlang videregående uddannelse trukket sig tilbage før folkepensionsalderen for egne midler, hvilket skal ses i lyset af, at disse uddannelsesgrupper også er store i aldersgruppen af 60+-årige under folkepensionsalderen.

 

Blandt de selvpensionerede var den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder 62,3 år i 2022. Det svarer til 4,7 år før folkepensionsalderen. Det er en stigning på 1 år i forhold til 2018. Til sammenligning er folkepensionsalderen steget med 2 år i samme periode. Tilbagetrækningsalderen for selvpensionerede er således ikke steget i helt samme takt som folkepensionsalderen.

En væsentlig del af de selvpensionerede trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet som 62-årige. Andelen udgjorde 25 pct. af de selvpensionerede i 2018 og 23 pct. i 2022. Den høje andel skal ses i sammenhæng med, at det for mange pensionsordninger er det tidligste tidspunkt, hvor man kan få udbetalt sin pensionsordning uden at blive pålagt afgift for tidlig hævning.

Mange har også mulighed for at starte deres pensionsudbetaling som 60-årige uden at skulle betale afgift. Som en konsekvens heraf var det 28 og 18 pct. af de selvpensionerede i henholdsvis 2018 og 2022, der havde trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet som 60-årige, jf. figur 2.

 

Den stigende tendens til selvpensionering skal ses i sammenhæng med, at danske lønmodtagere, som nærmer sig pensionsalderen, i stigende grad har økonomisk råderum til at finansiere egen tidlig tilbagetrækning.

Først og fremmest har lønmodtagerne via løbende indbetalinger til arbejdsmarkedspensionerne over et arbejdsliv opbygget store pensionsformuer, og mange seniorer har store friværdier i deres ejerbolig. Fra 2014 til 2021 er 60-69-årige danskeres gennemsnitlige nettoformue f.eks. vokset fra 2,3 mio. kr. til 2,9 mio. kr. svarende til 25 pct. (opgjort i faste 2021-priser). 

Hvis den stigende tendens til selvpensionering fortsætter, vil det have en negativ effekt på arbejdsudbuddet og udfordringerne med at finde medarbejdere blive vanskeligere for de private og offentlige arbejdsgivere.

Sådan har vi gjort

Til analysen er der anvendt et særudtræk af målingen Arbejdsmarkedsstatus for seniorer fra Jobindsats.dk. Her defineres selvpensionerede som personer, der hverken har lønmodtagerbeskæftigelse, er på tilbagetrækningsydelse (f.eks. førtidspension, seniorpension og tidlig pension) eller modtager anden offentlig ydelse. Hermed kan selvpensionerede også omfatte selvstændig erhvervsdrivende. Egen pension omfatter f.eks. tjenestemandspension, ATP og såkaldt anden pension, herunder ratepension, kapitalpension, livrenter og arbejdsmarkedspension.

I denne analyse frasorteres selvstændig erhvervsdrivende samt modtagere af private invalidepensioner. Der gøres ved hjælp af henholdsvis RAS- og ILME-registret fra Danmarks Statistik. Da RAS er opgjort i november hvert år, opgøres selvpensionerede ligeledes i november. RAS går på nuværende tidspunkt kun frem til 2021. For 2022 fratrækkes selvstændige således på baggrund af deres status som selvstændig i 2021. Selvpensionerede i analysen er hermed personer, som får udbetaling fra en privat pensionsordning, en tjenestemandspension eller en ægtefællepension i november, jf. tabel 2. Frivillighed i valget om at gå på pension er således det afgørende kriterie for at indgå i målgruppen af selvpensionerede.

For at sikre at midlertidigt selvpensionerede ikke kommer med i opgørelsen, er det desuden betinget på, at selvpensionerede skal have modtaget udbetalinger fra private pensionsordninger i minimum 6 sammenhængende måneder.

Antallet af selvpensionerede opgøres for personer med op til fem år til folkepensionsalderen, så antallet af seniorer, som trækker sig tilbage før folkepensionsalderen for egne midler, ikke automatisk øges som følge af flere aldersgrupper under folkepensionsalderen. Det betyder f.eks., at antallet i 2018 udregnes for 60-64-årige, mens antallet i 2022 udregnes for 62-66-årige.

 

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE