Beskæftigelse

Flere over 70 år bliver på arbejdsmarkedet

DA Analyse

De seneste 10 år er antallet af 70-årige eller derover, der er fortsat med at arbejde, næsten fordoblet. Det er en positiv udvikling, som vi skal arbejde for at øge.

Flere seniorer fortsætter på arbejdsmarkedet længe efter folkepensionsalderen.

Faktisk er antallet af 70+-årige medarbejdere tæt på fordoblet de seneste 10 år: Fra 22.000 i 2012 til 43.000 i 2022.

Det viser en analyse, som DA har udarbejdet på baggrund af registrerdata fra Danmarks Statistik.

 

Udviklingen er ikke alene drevet af, at der er kommet flere i alderen 70 år og opefter i befolkningen de senere år. For ser man på andelen af 70+-årige, som har været i beskæftigelse de seneste år, er der også her sket en stigning på omtrent 40 procent fra 3,5 procent i 2012 til 4,9 procent af alle de 70+-årige i 2022.

Samtidig er stigningen sket, inden modregning af arbejdsindkomst i folkepensionen blev afviklet. Gevinsten ved at arbejde er nu væsentligt højere for 70+-årige, og derfor vil beskæftigelsen for disse personer sandsynligvis stige i de kommende år.

Størstedelen af de ældre medarbejdere på 70 år og opefter arbejder dog ikke fuldtid. Den gennemsnittelige arbejdstid er omtrent 15 timer om ugen. Det betyder, at seniorerne samlet set bidrager med, hvad der svarer til omtrent 17.000 fuldtidsbeskæftigede.

Det svarer til en stigning på knap 10.000 fuldtidsbeskæftigede siden 2013, jf. figur 2.

 

Tre fjerdedele af de 70+-årige er ansat i den private sektor, hvoraf de fleste er beskæftiget inden for handel, transport, erhvervsservice og industri. Den resterende fjerdedel i den offentlige sektor arbejder hovedsageligt inden for sundhed og socialvæsen.

Bidrag til arbejdsudbuddet på tværs af alle uddannelsesgrupper

Størstedelen af seniorerne, der fortsat arbejder, når de rammer 70 år, er ufaglærte eller har en faglært uddannelse.

De ufaglærte og faglærte svarer til næsten to tredjedele af gruppen opgjort på fuldtidsbeskæftigelse, mens dem med en mellemlang videregående uddannelse og lang videregående uddannelse hver især udgør cirka en sjettedel, jf. figur 3.

 

Den høje andel af ufaglærte og faglærte skal dog ses i lyset af, at aldersgruppen af 70+-årige fortrinsvis består af ufaglærte og faglærte. Ser man derimod på, hvor stor en del de 70+-årige lønmodtagere udgør af deres jævnaldrende med samme uddannelsesniveau, så er det en langt større andel, som besidder en længere uddannelse.

Der er således hver tiende 70+-årige med en længere uddannelse, der fortsat arbejder, hvor det blandt ufaglærte og faglærte er henholdsvis 3 og 5 procent af 70+-årige med samme uddannelsesniveau, jf. figur 4.

 

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE