Beskæftigelse

En offentlig sektor, der vokser med det demografiske træk, kræver 15.000 ekstra i arbejdsstyrken

DA Analyse

Hvis stigningen i det offentlige forbrug frem mod 2025 skal følge det demografiske træk, vil det kræve 15.000 ekstra personer i arbejdsstyrken. Hvis der ikke gennemføres nye tiltag, som samtidig løfter arbejdsudbuddet, kan den private sektor derfor potentielt miste 15.000 arbejdspladser frem mod 2025. Det vil reducere de private virksomheders vækstmuligheder i en tid, hvor virksomhedernes største udfordring i forvejen er mangel på arbejdskraft.

Regeringen har hidtil planlagt med en moderat realvækst i det offentlige forbrug på omkring 0,4 pct. frem mod 2025. Den moderate vækst i det offentlige forbrug sikrer, at den offentlige beskæftigelse ikke stiger i de kommende år.

Hvis væksten i stedet skal følge det såkaldte demografiske træk, som for mange af Folketingets partier er et pejlemærke for, hvor meget det offentlige forbrug skal stige med i de kommende år, så vil det kræve 15.000 flere offentlige ansatte i 2025 sammenlignet med det den nuværende regering har planlagt efter.

 

Flere ansatte i den offentlige sektor vil sætte det danske arbejdsmarkedet under yderligere pres

En stigende offentlig beskæftigelse forudsætter, at der er kvalificerede medarbejdere til at tage de nye job. De seneste seks måneder (september 2018 til februar 2019) gik Danmark ifølge STAR’s rekrutterings­survey glip af 35.000 arbejdspladser, fordi der manglede arbejdskraft.

Virksomhederne oplever dermed allerede betydelige udfordringer med at rekruttere den arbejdskraft, de har behov for. Flere medarbejdere i den offentlige sektor vil øge manglen på arbejdskraft og reducere vækstmulighederne for de private virksomheder.

En forværring af udfordringerne med mangel på arbejdskraft kan imødegås ved at øge arbejdsudbuddet i dansk økonomi. En politisk prioritering om højere vækst i den offentlige beskæftigelse bør derfor gå hånd i hånd med politiske tiltag, som øger arbejdsstyrken. Det bør ske via tiltag, som flytter personer fra offentlig forsørgelse over i beskæftigelse, og via tiltag, som forbedrer mulighederne for at rekruttere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Hvad angår den offentlige sektor, er der også store rekrutteringsudfordringer for en række centrale stillingsbetegnelser. I perioden september 2018 til februar 2019 var der således 4.000 forgæves rekrutteringsforsøg af SOSU-assistenter, 900 forgæves rekrutteringsforsøg af pædagoger, 1000 forgæves rekrutteringsforsøg af sygeplejersker. Dermed mangler der medarbejdere på centrale velfærdsområder, som ikke nødvendigvis kan hentes via den private sektor. Det er derfor vanskeligt at se, hvordan et løft i den offentlige beskæftigelse skal kunne realiseres uden nye reformtiltag.  

Sådan har vi gjort

Virkningen af et løft af væksten i det offentlige forbrug, så det ligger på linje med det demografiske træk, er beregnet på baggrund af Finansministeriets seneste mellemfristede fremskrivning fra Konvergensprogram 2019.

Det er på linje med Finansministeriets regneprincipper lagt til grund, at stigningen i det offentlige forbrug slår proportionalt igennem på det offentlige varekøb og den offentlige lønsum (og dermed antallet af offentligt ansatte).

De 35.000 såkaldte opgivne rekrutteringsforsøg bygger på rekrutteringssurvey’et fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) for perioden september 2018 til februar 2019. Her er antallet af forgæves rekrutteringer opgjort til 70.300. I survey’en oplyses det, at gennemsnitligt halvdelen af virksomhedernes forgæves rekrutteringsforsøg endte med at stillingen ikke blev besat (her omtalt som opgivne rekrutteringsforsøg), mens den anden halvdel af virksomhedernes forgæves rekrutteringsforsøg blev besat med en person, som ikke havde alle de ønskede kvalifikationer.

I figuren er antallet af opgivne rekrutteringsforsøg indsat som et negativt tal for at illustrere, at det danske arbejdsmarked er i arbejdskraftunderskud, og at flere offentligt ansatte blot vil forværre udfordringerne. For stillingsbetegnelserne for den offentlige sektor er det samlede tal for de forgæves rekrutteringer oplyst.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE