Høringssvar

Der er 567 dokument(er)
   2018 (44)
   2017 (36)
   2016 (44)
   2015 (29)
   2014 (29)
   2013 (32)
   2012 (33)
   2011 (32)
   2010 (31)
   2009 (28)
   2008 (41)
   2007 (26)
   2006 (41)
   2005 (29)
   2004 (52)
   2003 (33)
   2002 (6)
   2001 (1)

2018

Til top
Høringssvar
19.09.2018
Bemærkninger til udkast til København Kommunes integrationspolitik 2019-22
07.09.2018
Høringssvar om Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivnin
04.09.2018
Høringssvar om udkast til lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsgivers ret til indsigt i helbredsmæssige og lægelig
03.09.2018
Høringssvar om høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrab
17.08.2018
Høringssvar om lov om firmapensionskasser (nr. 560-0062)
16.08.2018
Høringssvar om opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.
15.08.2018
Høringssvar om styrket indsats mod sort arbejde
10.08.2018
Høringssvar om økonomisk styring af beskæftigelsesindsatsen og EURES
06.08.2018
Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om udbetaling af visse ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag m.m.
06.08.2018
Bemærkninger til bekendtgørelse om deltagerbetaling på danskuddannelse for voksne udlændinge (deltagerbetaling for danskuddannelse)
22.06.2018
Høringssvar om udkast til bekendtgørelsen vedrører krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsud
07.05.2018
Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om uddannelses-parathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedure ved valg af ungdomsuddannelse
07.05.2018
Høringsvar til udkast til bekendtgørelse om puljen til sporskifte
07.05.2018
Høringssvar om forslag til lov om ændring af udlændingeloven (justering af kravene i beløbsordningen)
02.05.2018
Høringssvar om del 3 af frikommuneforsøg II
26.04.2018
Høringssvar om forslag til lov om ændring af udlændingeloven (integrationskrav til ægtefællesammenføring)
16.04.2018
Høringssvar til udkast til § 2, nr. 3, i lovforslag nr. L 202
09.04.2018
Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark og udlændingeloven
09.04.2018
Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (deltagerbetaling for danskuddannelse)
06.04.2018
Høringssvar om forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven
04.04.2018
Høringssvar om udkast til vejrligsbekendtgørelse
03.04.2018
Høringssvar om ændring af SVU-bekendtgørelsen (sag 18/003566)
03.04.2018
Høringssvar om forslag til rådets henstilling om en europæisk ramme for gode og effektive lærlinge uddannelser
03.04.2018
Høring over udkast til bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags uddannelsesregister til brug for beregning af Praktikpladsafhængigt AUB-bidrag
28.03.2018
Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om åben uddannelse (erhver
28.03.2018
Høring om forslag til Rådets henstilling om nøglekompetencer for livslag læring
28.03.2018
Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler (justering af skoleydelse)
28.03.2018
Ekstern høring over forslag til lov om ændring af godskørselsloven (tilladelsesordning for varebiler)
27.03.2018
Høringssvar om udkast til lovforslag om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (styrket håndhævelse af RUT, herunder administrative tvangsbøder)
27.03.2018
Høringssvar om mulighed for at udarbejde Én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer
13.03.2018
Høringssvar om forsøg med voksenlærlingsordningen
12.03.2018
Høringssvar om forslag til lov om ændring af udlændingeloven (smidigere regler for bibeskæftigelse og frivilligt arbejde for udenlandske arbejdstagere m.v.)
23.02.2018
Høringssvar om forslag til ændring af lov om frikommunenetværk
23.02.2018
Høringssvar om forslag til præcisering af regler om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension
23.02.2018
Høring over udkast til forslag til ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.
20.02.2018
Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte)
08.02.2018
Forslag til direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union, KOM (2017) 797
30.01.2018
Høringssvar om udkast til forslag til lov om forsøg med socialt frikort
19.01.2018
Høring om Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, til den tværministerielle arbejdsgruppe om eftersyn af kontr
17.01.2018
Høringssvar om forslag til lov om ændring af AUB-loven, godtgørelsesloven og SVU-loven
15.01.2018
Høringssvar om lovforslag om ændring af barselsloven med henblik på indføre sorgorlov for fædre og medmødre
15.01.2018
Den europæiske søjle for sociale rettigheder
12.01.2018
Supplerende høringssvar om forslag til lov om ændring af AUB-loven, godtgørelsesloven og SVU-loven
12.01.2018

2017

Til top
Høringssvar om positivliste for 6-ugers jobrettet uddannelse 2018
22.12.2017
Høringssvar om lovforslag om ændring af lov om social pension m.v.
18.12.2017
JobBro til uddannelse
24.11.2017
Høringssvar om forslag til lov om ferie og forslag til lov om forvaltning samt administration af tilgodehavende fe-riemidler m.v.
16.11.2017
Høring om udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af integrationsydelse og omlæ
13.11.2017
Høringssvar om udkast til forslag om lov om forretningshemmeligheder
07.11.2017
Høringssvar om udkast til lov om ændring af vejledningsloven (Uddannelsesparathedsvurdering)
25.10.2017
Høringssvar om lov til ændring af lov om arbejdsgivernes uddannelsesbidrag og forskellige andre love (modelparametre m.v.)
25.10.2017
Høringssvar om forslag til lov om ændring af sygedagpengeloven (ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)
23.10.2017
Høringssvar om lovforslag om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked
16.10.2017
Beskæftigelsesministeriets udkast til undersøgelse af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 2014-2016
11.10.2017
Hastehøring om vejpakken og udstationeringsdirektivet
06.10.2017
Høringssvar om nye regler om fradrag for frivilligt ulønnet arbejde for dagpengemodtagere
25.09.2017
Høringssvar om forslag til lov forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap
22.09.2017
Høringssvar om udkast til ændringsbekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet - forsøg med opfølgningssamtale på sygemeldtes arbejdsplads (Sammen om fasth
07.09.2017
Høringssvar om udkast til forslag til en ny databeskyttelseslov
22.08.2017
Høringssvar på udkast til forslag om ændring af lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøcertifikat m.v.)
14.08.2017
Høringssvar om udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed med henblik på implementering af EU-direktiv 2014/50/EU (fremme af arbejdskraften
10.08.2017
Supplerende høringssvar om Europa-Kommissionens forslag til direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv
31.07.2017
Høringssvar om lovforslag om friere rammer for efterskoler og frie fagskoler
28.06.2017
Europa-Kommissionens forslag til direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv.
24.05.2017
Høringssvar om forslag til lov om ændring af udlændingeloven (forhøjelse af indtægtsgrænsen i beløbsordningen)
19.04.2017
Høringssvar om bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om aktiv beskæftigelsesindsats m.m.
04.04.2017
Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om AUB, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love (praktikpladsafhængigt bidrag
21.02.2017
Høringssvar om bekendtgørelser vedrørende trepartsaftalen
07.02.2017
høringssvar om udkast til ny bekendtgørelse om obligatoriske nationale test i folkeskolen
03.02.2017
Høringssvar om udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for i en krisesituation at afvise asyl-ansøgere ved grænsen)
03.02.2017
Høringssvar om ny bekendtgørelse om prøveterminer og prøvedatoer
31.01.2017
Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier fo
31.01.2017
Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutio
25.01.2017
Høringssvar om bekendtgørelse om Arbejdstilsynets undersøgelse af udenlandske virksomheders reelle etablering og bekendtgørelse om administrativt samarbejde om
25.01.2017
Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om udbetaling af statslig fordelsbonus og praktikbonus til arbejdsgivere
17.01.2017
Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om udbetaling af statslig fordelsbonus og praktikbonus til arbejdsgivere
17.01.2017
Høringssvar om midlertidig jobpræmie til langtidsledige
13.01.2017
Høringssvar om positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse for 2017
13.01.2017
en europæisk søjle for sociale rettigheder
05.01.2017

2016

Til top
Høringssvar om forslag til lov om ændring af barselsloven og lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked samt supplerende høring om ændring af sygedagp
12.12.2016
Høringssvar om forsøg på beskæftigelsesområdet - udmøntning af trepartsaftalen om kvalificeret arbejdskraft
08.12.2016
Høringssvar om udkast til bekendtgørelse gældende fra 1. januar 2017 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for indsatte i fængsler og arresthuse
07.12.2016
Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge (udmøntning af hjemmel i L 4 om ændring af barselsloven)
24.11.2016
Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2017 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbej
24.11.2016
Høringssvar om bekendtgørelse om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl.
24.11.2016
Svar på høring i BER om lovforslag der udmønter trepartsaftalen på området vedrørende beskæftigelsesindsatsen
24.11.2016
Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven
22.11.2016
Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om fordeling af udgifter efter § 9 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
22.11.2016
Høringssvar om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
22.11.2016
Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde
21.11.2016
Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser (justering af arbejdsgiverbidrag og midlerti
21.11.2016
Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven
10.11.2016
høring om revision af EUROPASS via specialudvalg om uddannelse
10.11.2016
Høringssvar om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
03.11.2016
Høringssvar om udkast til forslag til lov om jobordning for veteraner
26.10.2016
Høringssvar om Arbejdstilsynets udkast til ændring af leverandørbekendtgørelsen
11.10.2016
Høringssvar om udkast til ændring af bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning (recirkulation)
11.10.2016
Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af barselsloven (konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinge
30.09.2016
DA's høringssvar på høring om bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (IGU) og virksomhedsbonus efter integration
01.07.2016
Høringssvar om Europa-Kommissionens udspil til ny dagsorden for færdigheder i Europa
01.07.2016
Høringssvar om ændring i bekendtgørelser som følge af L 182 om forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.
01.07.2016
Høringssvar om Europa-Kommissionens meddelelse om en europæisk dagsorden for deleøkonomi
16.06.2016
Høringssvar om udkast til ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
16.06.2016
Høringsvar om udkast til bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte
16.06.2016
Ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
16.06.2016
Høringssvar om ændring af bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.
10.06.2016
Høringsvar om udkast til lov om ændring af udlændingeloven (ophævelse af 2 års-fristen i sager om familiesammenføring med børn og overgangsregel for ret til fer
03.06.2016
Høring vedrørende ændring af bekendtgørelse nr. 939 af 26. november 2003 vedrørende arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde
30.05.2016
Svar på høring om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
10.05.2016
Høringssvar om ny forsøgsbekendtgørelse
19.04.2016
Høringssvar om forslag til lov om ændring af udlændingeloven (beløbsordningen)
19.04.2016
Høringssvar om forslag til lov om ændring af udlændingeloven (greencard-ordningen)
19.04.2016
Lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram
18.04.2016
Høringssvar om udkast til ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
31.03.2016
Europa-Kommissionens forslag til revision af udstationeringsdirektivet skal respektere den nationale lønfastsættelse
18.03.2016
Høringssvar om udkast til Danmarks nationale reformprogram 2016
14.03.2016
Høringssvar - dagpengereform 2015
04.03.2016
Høringssvar om udkast til forslag til lov om AFU og udkast til forslag til lov om ændring af udstationeringsloven, arbejdsretsloven og ATP-loven
04.03.2016
Høring om lovovervågning af forældelsesloven (forældelsesreglernes anvendelse af arbejdsskadeområdet)
10.02.2016
Høringssvar vedrørende EU-Kommissionens henstilling om styrkelse af princippet om ligeløn til mænd og kvinder gennem åbenhed (2014/124/EU)
26.01.2016
Høring om forslag til lov om ændring af lov om godskørsel m.v.
22.01.2016
Høring over lovforslag, der udmønter overførsel af opgaver fra Arbejdsskadestyrelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring m.v.
19.01.2016
Høring vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik m.v.
08.01.2016

2015

Til top
Høring vedrørende udkast til lov om ændring af deltidslov (forenkling af retsgrundlaget for ikke overenskomstdækkede deltidsansatte)
22.12.2015
Høring for udkast til bekendtgørelse om beskæftigelseskrav/beregning (sygedagpenge)
11.12.2015
Høring om bekendtgørelse og vejledning om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige
08.12.2015
Svar på høring om udkast til bekendtgørelser vedrørende refusionsreformen
07.12.2015
Høring vedrørende udkast til tekst til bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet
25.11.2015
Svar på høring om ændring i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
25.11.2015
Høring om udkast til bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere
24.11.2015
Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (kønsopdelt lønstatistik)
16.11.2015
Ny bekendtgørelse om beskæftigelsestilskud
30.10.2015
Høringssvar på lovforslag om regulering af folkepensionsalderen
20.10.2015
Høring vedrørende forslag til ændring af arbejdsmiljøloven
06.10.2015
Høring over udkast til lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning
02.10.2015
Svar på høring om henstilling fra EU-Kommissionen om langtidsledighed
29.09.2015
Høring om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
18.09.2015
Høring vedrørende lovforslag nr. L 2 om indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.
06.08.2015
Svar på høring om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet og om bekendtgørelse om matchvurdering.
10.07.2015
Svar på høring vedrørende udkast til bekendtgørelser som følge af indførelse af kontantydelse
20.05.2015
Svar på høring om forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode
14.05.2015
Svar på høring om bekendtgørelser m.v.
11.05.2015
Svar på høring om udstedelse af forenklet bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer
05.05.2015
Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.
14.04.2015
Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigel
13.04.2015
Høring vedrørende forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelse
10.04.2015
Høringssvar over udkast til lovforslag om ansættelsesklausuler
07.04.2015
Høringssvar over lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet
07.04.2015
Høring om udkast til Danmarks nationale reformprogram 2015
12.03.2015
DA's vurdering af udspil fra ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats
10.03.2015
Svar på høring om lovforslag om nyt refusionssystem
02.03.2015
Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold
15.01.2015

2014

Til top
Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af udstationeringsloven (fordobling af bødeniveau ved gentagen overtrædelse af anmeldelsespligten i RUT)
17.12.2014
bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager - som følge af udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet
10.12.2014
Forslag til ændring af bekendtgørelse om arbejdsgivers anmodning om refusion og tilbagebetaling af refusion i forbindelse med arbejdsgivers deltagelse i et joba
10.12.2014
Svar på høring om bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje
09.12.2014
Høring over udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven
05.12.2014
Høring over samlelov 4 om overgang til obligatorisk digital selvbetjening (bølge 4)
04.12.2014
Høring over udkast til ny bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
04.12.2014
Høring vedrørende udkast til forslag til lov ændring af lov om aktiv socialpolitik(Enlig-forsørgersats til unge med anbragte børn og mulighed for arbejdsindtægt
26.11.2014
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven
26.11.2014
Høring over udkast til ændring af SVU-loven
31.10.2014
Høring over udkast til ændring af funktionærloven - Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse
30.10.2014
Høring over udkast til bekendtgørelse om forsøg med betinget optag på erhvervsuddannelserne
30.10.2014
Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014
15.10.2014
Høring over forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
15.10.2014
Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (ophævelse af 70 års-grænse)
15.10.2014
Høring vedrørende forslag til ændring af arbejdsmiljøloven
25.09.2014
Høring over forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar
25.08.2014
Høring om Kommissionens meddelelse "Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT): State of Play and Outlook"
01.07.2014
Hearing Statement on Chemicals
18.06.2014
Høringssvar vedrørende Kommissionens forslag til rådsbeslutning om forebyggelse af sort arbejde/undeclared work
09.05.2014
Høring over forslag til lov om Rådet for Ungdomsuddannelser
04.04.2014
Høring over forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse
04.04.2014
Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.,
04.04.2014
Høring om udkast til bekendtgørelse om fleksjobbonus
02.04.2014
Svar af høring til lovforslag om afskaffelse af 2-årsregel om børnecheck
21.03.2014
Høring om ny Eures-forordning
04.02.2014
Høring om ny Eures-forordning
04.02.2014
Høring vedrørende konsekvensændring af Arbejdstilsynets risikobekendtgørelse - SEVESO III (svær fuelolie)
30.01.2014
Høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til FN's konvention om rettigheder for personer med handica
21.01.2014

2013

Til top
høring om ændring af styringsbekendtgørelsen - kontanthjælpsreform
13.12.2013
Svar på høring om ændring i bekendtgørelse om beskæftigelsesindsats
03.12.2013
Høring om forslag til lov om erstatning m.v. til veteraner med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion
25.11.2013
Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (kønsopdelt lønstatistik)
19.11.2013
Svar på høring om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats - Brobygning til Uddannelse
01.11.2013
Svar på høring om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats - Brobygning til Uddannelse
01.11.2013
Høringssvar på vejledning om fleksjob
24.09.2013
Høringssvar på vejledning om fleksjob
24.09.2013
Høring om lovforslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse m.v.
18.09.2013
Høring om lovforslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse m.v.
18.09.2013
Høringssvar på kommissionens høring om EU's nye rammepolitik for arbejdsmiljø
27.08.2013
Høringssvar - Udkast til vejledning om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler
16.08.2013
Høringssvar - Udkast til vejledning om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler
16.08.2013
Høring om udkast til bekendtgørelse om fleksjobbonus
12.07.2013
Høring om udkast til bekendtgørelse om økonomisk støtte til rådgivning fra autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet
11.07.2013
Høringssvar på ændringer af reglerne for kontanthjælp
17.06.2013
Høring over udkast til ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser
12.06.2013
Høring over udkast til bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
03.06.2013
Høring om bekendtgørelse om udvidelse af hvervgiverpligten til RUT til også at omfatte rengøringsydelser
03.06.2013
Høring om udkast til bekendtgørelse om fleksjobbonus
28.05.2013
Forslag til generel forordning om databeskyttelse - Kom (2012) 11
23.05.2013
Direktivforslag om foranstaltninger til fremme af arbejdstagers udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (KOM(2013) 236)
23.05.2013
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat ti
15.05.2013
Høring om udkast til bekendtgørelse om støtte fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
14.05.2013
Høringssvar vedrørende vikarloven
05.04.2013
Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Justering af uddannelsens rammer)
25.03.2013
Svar på høring om etablering af yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne
13.03.2013
Høringssvar på udkast til lov om ændring af udstationeringsloven (Flere oplysninger i RUT, ændring af fristen for at anmelde ændringer i RUT, hjemmel til admini
06.03.2013
Høringssvar på høring over udkast til lovforslag om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
04.03.2013
Høringssvar på udkast til lovforslag om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende
26.02.2013
Høring over forslag til ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (Regulering af de godkendte udbyderes virksomhed, sanktioner, forsøgsvirksomhed m.v.)
28.01.2013
Høringssvar på udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven
14.01.2013

2012

Til top
Svar på høring om digital kommunikation om tilskudsordninger
11.12.2012
Svar på høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om folke
05.12.2012
Høringssvar om revideret direktivforslag om pensionsrettigheder
30.11.2012
Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften
28.11.2012
Høring over udkast til lovforslag om ændring af ligebehandlingsloven
28.11.2012
Svar på høring om ændring af lov om sygedagpenge (Forhøjelse af virksomhedernes finansieringsbidrag ved forsikringsordningen for mindre, private arbejdsgivere)
26.11.2012
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Psykisk arbejdsmiljø og overførsel af certi
08.11.2012
Høring vedr. ny bekendtgørelse om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion af syge- og barselsdagpenge
02.11.2012
Høring om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsat
02.11.2012
Høringssvar på høring over L 46, forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere
01.11.2012
Forslag til lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden
29.10.2012
DA's svar til Produktivitetskommissionen
23.10.2012
Høringssvar på lovforslag om reform af fleksjob og førtidspension
21.09.2012
Høring over udkast til forslag om lov om indretning m.v. af visse produkter
04.09.2012
Høring over udkast til bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder
03.07.2012
Ny bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende
11.06.2012
Høring vedr. lovudkast angående forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer
02.05.2012
Høring om udkast til forslag til direktiv om håndhævelse af udstationeringsdirektivet
19.04.2012
Høring om udkast til forslag til forordning om konfliktret
19.04.2012
Svar på høring om ændring af aktivbekendtgørelsen - bekræft af jobsøgning mv.
16.04.2012
Svar på høring om forsøg inden for udfordringsretten
26.03.2012
Lovforslag om arbejdsskadeafgiften
05.03.2012
Høring om udkast til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet
01.03.2012
Høring om lovforslag om ændring af barseludligningsloven
24.02.2012
Svar på høring om bekendtgørelse om forsøg med frikommuner
23.02.2012
Høring om udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012
17.02.2012
Høring om lovforslag om midlertidig forlængelse af dagpengeperioden, ændring af prisloftet på 6 ugers selvvalgt uddannelse og ferie til kontanthjælpsmodtagere
19.01.2012
Høring om forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Forældelse af krav på erstatning for erhvervssygdom, indførelse af bødeforlæg og tekniske æn
17.01.2012
Høring om lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
12.01.2012
Høringssvar til forslag til Lov om ændring af lov om syge-dagpenge (Ændring af anmeldelsesfrister og anmodnings-frister samt mere effektiv udsendelse af oplysni
12.01.2012
Høring af bekendtgørelse om matchvurdering og databekendtgørelsen
12.01.2012
Fremtidig dagsorden for smart regulering i EU
11.01.2012
Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)
07.01.2012

2011

Til top
Kommissionens rapport "Minimizing regulatory burdens for SME´s"
20.12.2011
Høring om ændring af bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige samt ændring af tilhørende vejledning
13.12.2011
Høring over forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler (Kompetencebevis m.v.)
12.12.2011
Høringssvar vedr. rapporten Kulegravning af AMU-området
12.12.2011
Svar på høring i forslag til regelforenklinger på rådigheds- og sanktionsområdet
24.11.2011
Forslag til ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love vedrørende aftale fra 4. maj 2011 om forenkling af beskæftigelsesindsatsen
17.11.2011
Forslag til lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemod
17.11.2011
Svar på høring om EU-program for social udvikling og innovation
17.11.2011
Forslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med flere love vedrørende aftale fra 4. maj 2011 om forenkling af beskæftigelsesindsatsen
17.11.2011
EU-Kommissionens nye EU-strategi 2011-2014 for virksomhedernes sociale ansvar
15.11.2011
Høringssvar på tilbagetrækningsreformen
11.11.2011
Forslag til europæisk kontosikringskendelse
04.11.2011
Høring om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på gru
26.08.2011
Ændring af lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 med risikobaseret tilsyn i to spor m.v.)
25.08.2011
Kommissionens grønbog "Modernisering af direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer" (KOM(2011)367)
25.08.2011
Høring om ændringer i varslingsbekendtgørelsen
22.08.2011
Høring om forsøg med mindre intensiv indsats for personer på vej i job, på barsel m.v.
04.07.2011
Forslag til lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven (Styrket kommunal vejledningspligt og indførelse af resultattilskud i Forbindelse med repa
10.06.2011
Udkast til bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
10.06.2011
Høring om forsøg med indsatsen for ledige akademikere
16.05.2011
Svar på høring om orienteringsskrivelse om fleksjob
04.04.2011
Bemærkninger til "Notat vedrørende implementering af det reviderede forældreorlovsdirektiv"
18.03.2011
forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love
06.03.2011
Høringssvar vedrørende EU-Kommissionens grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige indkøb
02.03.2011
Høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Reform af ægtefællesammenføringsreglerne m.v.)
23.02.2011
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af fordringer på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom
18.02.2011
Høring over lov om ændring af udlændingeloven (Opholdskort med biometriske kendetegn samt præcisering af gennemførelse af opholdsdirektivet m.v.)
16.02.2011
udkast til lov om ændring af lov om syge-dagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v)
08.02.2011
Høringssvar på udkast til ny bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende
04.02.2011
Høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og lov om social service (Ændring af 450 timer
18.01.2011
Høringssvar på forslag til ændring af lov om sygedagpenge (større fleksibilitet i opfølgning og indsats)
07.01.2011
Høring om bekendtgørelse om aktiv beskæftigelsesindsats
06.01.2011

2010

Til top
Høring om ændring af bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse
17.12.2010
Høringssvar vedrørende forslag om ændring af udstationeringsloven
08.12.2010
Høring om lovforslag om ny refusionsmodel
26.11.2010
Lovforslag L 68 - Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)
26.11.2010
Lovforslag L 67 (sygedagpenge refusionssatser)
26.11.2010
Høring om fastsættelse af udgiftsloft for selvvalgt uddannelse
26.11.2010
Lovforslag om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
23.11.2010
Høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven m.v.
17.11.2010
Høring på forslag til Lov om ændring af Udlændingeloven
15.11.2010
Høring over forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgi-vernes Elevrefusion (AER)
22.10.2010
Høring om ændrede bekendtgørelsesregler om Det Centrale Handicapråd
08.10.2010
Høring over udkast til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SVU)
04.10.2010
Høringssvar vedr. Udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om private g
20.09.2010
Høring vedr. udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik, sag.nr. 138.30G.031
20.09.2010
SMS-opsigelser
17.09.2010
Ændring af lov om arbejdsmiljø (omprioritering af partsindsatsen)
09.09.2010
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge
01.09.2010
Høring om udkast til høring af bekendtgørelse om projektopgaven i folkeskolens 9. klasse
08.06.2010
Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
20.05.2010
Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
18.05.2010
Lov om erstatningsansvar - ændring af tidspunktet for ophør af krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i visse sager omfattet af arbejdsskadesikringslove
22.03.2010
DA's høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love
15.03.2010
DA's bemærkninger til udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
15.03.2010
Udkast til ændring af børnefamilieydelsesloven (ungeydelse for 15-17-årige).
11.03.2010
J.nr. 089.44D.251 - Høring over udkast til forslag til lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX) m.v.
11.03.2010
Høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin m.v.)
05.02.2010
Høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin m.v.)
05.02.2010
Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden
22.01.2010
Udarbejdelse af redegørelse til Folketingets arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar
22.01.2010
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø
22.01.2010
udkast til forslag til lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
21.01.2010

2009

Til top
Høringssvar på lovforslag om ændring af sygedagpenge-loven m.m.
28.12.2009
Bekendtgørelsen om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant- og starthjælp, sygedagpenge samt ledigheds- og særlig ydelse til personer, der deltag
11.12.2009
Udkast til bekendtgørelse om sygedagpenge og dp333
04.12.2009
Ny bekendtgørelse om kildeskat (kildeskattebekendtgørelsen)
30.11.2009
Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven
25.11.2009
Høringssvar
10.11.2009
Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Digital tilmelding til erhvervsrettet v
06.11.2009
DA's høringssvar på udkast til lovforslag om danskuddannelserne
03.11.2009
Høringssvar til bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven
03.11.2009
Høring over forslag til ændring af lov om værnepligtsorlov og orlov til FN-tjeneste m.v. samt andre love
23.09.2009
Høring om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., etablering af VEU-centre og centerråd m.v.
18.09.2009
Høring angående sager om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel
01.09.2009
Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love (Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige)
23.08.2009
Høringssvar på opdatering af bekendtgørelse om andre aktører m.fl. efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
02.07.2009
Høringssvar på opdatering af bekendtgørelse om midler til de lokale beskæftigelsesråd efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
29.06.2009
DA's høringssvar på indhold og mål i skolefritidsordning
26.05.2009
Skatteministeriets AMVAB opdatering 2008
13.05.2009
AMVAB-opdatering 2008
24.04.2009
DA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen m.v.)
25.03.2009
Høringssvar på lovforslag om afbureaukratisering af sanktionsreglerne
18.03.2009
Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.
10.03.2009
Høringssvar på lovforslag om sammenlægning af ankenævn
05.03.2009
DA's høringssvar på udkast til ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge
04.03.2009
DA's høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen
02.03.2009
DA's høringssvar på udkast til reviderede fællesmål
02.03.2009
Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden
06.02.2009
Høring af forslag til Lov om ændring af udlændingeloven
29.01.2009
Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændi
15.01.2009

2008

Til top
Høringssvar vedrørende forsøgsbekendtgørelse om projekt "Aktive - hurtigere tilbage"
17.12.2008
DA's høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv (Samordning af elevplan, uddannels
12.12.2008
Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring
24.11.2008
Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd
21.11.2008
Høringssvar vedrørende forslag til direktiv om ændring af direktiv 92/85/EØF - graviditetsdirektivet
11.11.2008
Høring vedrørende forslag til Lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge e
30.10.2008
Høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (sammenskrivning af læseplan og beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og s
13.10.2008
Lovforslag om ændring af lov om Arbejdsmiljø (forhøjelse af bøder, justering af bygherrens pligter m.v.)
10.10.2008
Lovforslag - ændring af lov om udstationering af lønmodtagere
29.09.2008
Høringssvar lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring (beregning af dagpenge og krav om oplysninger fra virksomhederne om årsagen til, at en ansø
23.09.2008
Høringssvar på udspil om "En fælles og tryg fremtid"
23.09.2008
DA's høringssvar på forslag til lov om ændring af udlændingeloven
15.09.2008
Direktivforslag om ligebehandling uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering
10.09.2008
DA's høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om procedure for ansøgning til og koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere ti
28.08.2008
ministeriets forberedelser af et udbud af internetundervisning i erhvervsrettet dansk
28.08.2008
Bemærkninger til de sager, der skal behandles på rådsmødet den 24.-25. juli 2008
09.07.2008
DA's høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser
01.07.2008
Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om vejledning om gennemførelse af uddannelser på Undervisningsministeriets område
01.07.2008
Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv
01.07.2008
Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse
01.07.2008
Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om den selvvalgte opgave i 10. klasse
23.06.2008
Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af uddannelse og erhverv
14.05.2008
Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om lønindeholdelse via A-skattetrækket
14.05.2008
Høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om arbejdsmiljø (gennemførelse af visse dele af anerkendelsesdirektivet m.v.)
08.05.2008
Svar på høring over reviderede fagformål, slutmål og trinmål for visse af folkeskolens fag samt mål for nye fag i 10. klasse
28.04.2008
Høringssvar vedrørende Lovovervågning - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om L21 om sygedagpenge
19.04.2008
Høring over 3. udkast til generel gruppefritagelsesforordnin
13.04.2008
Høringssvar til Forslag til lov om ændring af åben uddannelse. (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (fleksibel deltagerbetaling, betaling for sen kursusafmeld
10.04.2008
Høringssvar lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)
01.04.2008
Høringssvar lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring (nedsatte dagpenge)
01.04.2008
Høring om Kommissionens udkast til generel gruppefritgaelsesforordning
31.03.2008
Høringssvar lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring (betaling for 3. ledighedsdag)
28.03.2008
Høringssvar lovforslag om ændring af lov om social pension og lov om førtidspension
28.03.2008
Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering m.v.
28.03.2008
Lovforslag om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
24.03.2008
Høringssvar
25.02.2008
Høringssvar på lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring (anvendelse af oplysninger i e-indkomst-registeret)
21.02.2008
Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge
19.02.2008
Høring om forslag til lov om ændring af lov om folkeskole
19.02.2008
Høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv
19.02.2008
Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler
04.02.2008

2007

Til top
Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af ophavsretsloven (overdragelse af ophavsret og digitalisering af kulturarven m.v.)
06.11.2007
Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere (anmeldelsespligt i forbindelse med udstationering)
22.10.2007
Høring over udkast til bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse
17.10.2007
Høring om Kommissionens udkast til en generel gruppefritagelsesforordning på statsstøtteområdet
09.10.2007
Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af funktionærloven
09.10.2007
Bemærkninger til Draft Counsil Resolution on the Follow-up og the Euro-pean Year of Equal Opportunities for All (2007)
08.10.2007
Høring over udkast til lovforslag om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
02.10.2007
Forslag til ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab)
02.10.2007
Høring om udkast til rådskonklusion om balancerede roller for kvinder og mænd i forbindelse med job, vækst og social sammenhæng
01.10.2007
Høringssvar til ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsbidrag og kildeskattebekendtgørelsen som følge af indførelse af Fritvalgs Lønkonto
25.06.2007
Høring over udkast til generel gruppefritagelsesforordning
14.06.2007
Høringssvar vedrørende lov om oplysningspligt ved brug af erhvervsbegrænsende aftaler - L 212
26.04.2007
Høringssvar om Arbejdsmiljøstrategi 2007 - 2012
20.04.2007
Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om professionsbachelor i uddannelses- og erhvervsvejledning
19.04.2007
Høringssvar til forordningsforslag om kvartalsstatistik over ledige stillinger
12.04.2007
Høring over udkast til lovforslag om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
02.04.2007
Betænkning om revision af ophavsretslovens kapitel 3
02.04.2007
2. høring - hemmelige klausuler
21.03.2007
Høringssvar på forslag til tidligere vejledning i folkeskolen mv.
08.03.2007
Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen m.fl. love (10. klasse)
08.03.2007
Høring om udvidelse af jobkort-ordningen
20.02.2007
Høring om udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling
06.02.2007
Høring om udkast til lov om røgfri miljøer
06.02.2007
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser med flere
24.01.2007
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring
16.01.2007
Grønbog: Modernisering af "arbejdsretten" m.v.
03.01.2007

2006

Til top
Høring om Beskæftigelsesministeriets vejledning om kønsopdelt lønstatistik
15.12.2006
Høring vedrørende forslag til nye danske standardgrupperinger baseret på DB07
15.12.2006
Høringssvar til bekendtgørelser i relation til indkomstregisteret
04.12.2006
Høringssvar på forslag til lov om udbygning af realkompetencer mv.
04.12.2006
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om Erhvervsgrunduddannelsen mv. og lov om produktionsskoler
01.12.2006
Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge mv.
24.11.2006
Høringssvar på ændringsforslag til "Udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik"
22.11.2006
Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø
17.11.2006
Høring om udkast til lovforslag om Forebyggelsesfonden
14.11.2006
Høring om udkast til cirkulære vedrørende muligheden for at udstede ansættelsesbeviser elektronisk
27.10.2006
Høring om ændring af lov om ansættelsesbeviser (godtgørelse)
26.10.2006
Forenkling og rationalisering af rapporterne om den praktiske gennemførelse af rammedirektivet m.fl.
24.10.2006
Høring vedr. udkast til lovforslag om seniorjob
16.10.2006
Supplerende høringssvar - ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet
13.10.2006
Høringssvar vedrørende udkast til ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejds-markedet m.v.
12.10.2006
Høringssvar til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion (Fællesopkrævning af arbejdsgiverbidrag m.v.)
03.10.2006
Høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen
26.09.2006
Høring over lovforslag om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.(reform af integrationslovens finansieringssystem og
21.09.2006
Høring over udkast til bekendtgørelse om virksomhedsbegreb/arbejdssted og om opgørelse af antal lønmodtagere efter lov om varsling m.v. i forbindelse med afsked
21.09.2006
Høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1098 af 18. november 2005 om fleksjob
23.06.2006
Høring vedrørende forslag til danske underopdelinger til NACE - ny dansk branchekode, DB07
16.06.2006
J. nr. 001.652.021 Høring over udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv
25.05.2006
Høring af forslag om Ændring af Udlændingeloven
11.05.2006
Høringssvar over forslag til ny integrationspolitik for Københavns Kommune
02.05.2006
Kommissionens meddelelse om en politikplan om lovlig indvandring
28.04.2006
Kommissionens meddelelse om indsatsen for mennesker længst fra arbejdsmarkedet
25.04.2006
Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.fl.
24.04.2006
Høring om revideret forslag til et servicedirektiv
24.04.2006
Høring om ligestilling og ikke-forskelsbehandling
06.04.2006
Høring vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE Rev. 2 m.v.
05.04.2006
Høring om udkast til forslag om ændring af retsplejeloven, lov om forbud mod tv-overvågning og lov om luftfart
27.03.2006
Oprettelse af en europæisk globaliseringsfond
23.03.2006
Fællesrapporten om social beskyttelse samt fællesudtalelsen fra SPC og EPC
03.03.2006
Høring om forslag til lov om ændring af lov om beskyttlse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold
23.02.2006
Høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd
14.02.2006
Lovforslag om ret til orlov og dagpenge ved barsel m.v.
08.02.2006
Høring om videreførelse af Østaftalen
07.02.2006
Velfærdskommissionens rapport "Fremtidens velfærd - vores valg"
12.01.2006
Høringssvar vedrørende forslag til lov om dagpenge ved sygdom
10.01.2006
Høring om forskellige skattelove og afgiftslove m.v.
05.01.2006
Høringssvar vedrørende ægtefællepensionsudvalgets betænkning
03.01.2006

2005

Til top
Høring over betænkning fra udvalget om dommeres bibeskæftigelse
15.12.2005
Udkast til forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere
15.12.2005
Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om lov om forbud mod forskelsbehandling
13.12.2005
Force majeure - forslaget om lov om lønmodtageres ret til fravær fra ar-bejde af særlige familiemæssige årsager til høring
12.12.2005
Høring om udkast til lovforslag om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber
29.11.2005
EU- Kommissionens arbejdsdokument "På vej mod en europæisk referenceramme for kvalifikation og livslang læring"
29.11.2005
Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven (Fremrykket ansøgningstidspunkt i sager om humanitær opholdstilladelse, indbe-retnin
29.11.2005
Høringssvar til UNICE ved den anden høring om forenkling og afrapportering
21.11.2005
Kommissionens forslag til direktiv om forbedring af overførselsmulighederne for supplerende pensionsrettigheder (KOM (2005) 507 final)
16.11.2005
Lov om et indkomstregister (eIndkomst)
14.11.2005
Kommissionens meddelelse om EU-regelforenkling
10.11.2005
Høring over forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik
08.11.2005
Høring over forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven
08.11.2005
Forslag til Lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven)
07.11.2005
Høringssvar vedrørende lovforslag om kønsopdelt lønstatistik og redegørelse om ligeløn
02.11.2005
Høring om forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbe-handling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)
02.11.2005
Sag. Nr. 048.001.021 - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (ny mesterlære)
28.10.2005
Høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.
14.10.2005
Høringssvar vedrørende Udkast til lovforslag om ændring af ligebehandlingsloven
31.08.2005
Høringssvar vedrørende ILO-rapportering til Det Internationale Arbejdsbureau for tiden indtil 31. august 2005 om konventionen nr. 100 om ligeløn
31.08.2005
Høring om udkast til forslag til lov om ændring af om arbejdsmiljø
17.08.2005
Bekendtgørelse om bl.a. logbog
02.06.2005
Høringssvar vedrørende udkast til ny lægeerklæring til virksomheden
25.05.2005
Kommissionens meddelelse vedrørende de integrerede retningslinier for vækst og job 2005-2008
04.05.2005
Kommissionens grønbog om den demografiske udvikling i Europa
27.04.2005
Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (styrket undervisning i dansk som andetsprog m.m.)
19.01.2005
Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love
10.01.2005
Høring om udkast til forslag til lov om social service
10.01.2005
Høring om forslag til lov om forpligtende kommunale samarbejder
10.01.2005

2004

Til top
Høring om forslag til lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats og forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
27.12.2004
Medlemsstaternes organisation af sociale tjenesteydelser i EU-regi
09.12.2004
Forslag til lov om ændring af visse skatte- og afgiftslove, arbejdsmarkedsfondsloven, opkrævningsloven og miljøbeskyttelsesloven (Indsats mod skatte- og afgifts
02.12.2004
Fælles synspunkter på fokusgruppernes rapport af oktober 2004 om OECD's anbefalinger til folkeskolen
30.11.2004
Høring vedrørende ændring af Lov om folkeskolen (fripladstilskud til SFO)
25.11.2004
Musculoskeletal disorders (MSD) at work
25.11.2004
Udkast til forslag til lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (Forbedring af reglerne for pasning af alvorligt syge børn)
19.11.2004
Forslag til lov om ændring af ferieloven (Renteafkast af FerieKonto)
17.11.2004
Høring om lovforslag om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond (Insolvensdirektivet)
12.11.2004
Lovforslag om bekæmpelse af misbrug af sociale ydelser mv.
04.11.2004
Forslag til lov om ændring af lov om orlov til lønmodtagere, der passer nærtstående med handicap og alvorlig sygdom, og lov om social service
20.10.2004
Høring om forslag til lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om arbejdsskade og lov om retssikkerhed og administration på det sociale om
19.10.2004
Forslag til lov om ændring af dagpengeloven (adoptionssøgendes ret til dagpenge før modtagelsen af barnet)
19.10.2004
Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om arbejdsskade og lov om retssikkerhed og administration på det so
15.10.2004
Forslag til revision af arbejdstidsdirektivet
14.10.2004
Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Beskæftigelsestilbud til særligt udsatte unge under 18 år)
13.10.2004
Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. og udkast til lov om ændring af lov om retsforho
11.10.2004
Høring om departementalt udkast til forslag om indhentelse af børneattester
11.10.2004
Høring om lovforslag om information og høring
11.10.2004
Kommissionens direktivforslag om gennemførelse af princippet om lige muligheder og ligebehandling af mænd og kvinder i spørgsmål om arbejde og beskæftigelse - S
08.10.2004
Høring om initiativer i relation til virksomhedernes indberetningsbyrder
04.10.2004
Forslag til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Ophævelse af revisionsbestemmelse)
27.09.2004
Høring vedrørende nye forslag til uddannesesprogrammer
24.09.2004
Høring vedrørende forslag om lov om ændring af forskellige love (opkrævning af betaling for visse udenlandske studerende)
21.09.2004
Høring vedrørende forslag til lov om stipendier til visse udenlandske studerende i korte og mellemlange videregående uddannelser
21.09.2004
Høring vedrørende ændring i Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne
21.09.2004
Høring vedrørende lovforslag om mere frit skolevalg
12.08.2004
Høring vedrørende Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen
20.07.2004
Høring vedrørende Bekendtgørelse om procedureregler ved en elevs fritagelse for kristendomskundskab i folkeskolen samt bekendtgørelse om ændring af bekendtgørel
16.07.2004
Direktivforslag om gennemførelse om princippet om lige muligheder og ligebehandling af mænd og kvinder i spørgsmål om arbejde og beskæftigelse, KOM (2004)279
15.06.2004
Forslag til ændring af godtgørelsesniveau for overtrædelse af ansættelsesbevisloven
24.05.2004
Udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv
18.05.2004
Udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv
18.05.2004
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dagpenge ved sygdom og fødsel
03.05.2004
Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om friskoler og private grundskoler (obligatorisk sprogstimulering)
07.04.2004
Strukturkommissionens betænkning
06.04.2004
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (forlængelse af mulighed for 1-årige tilbud om vejledning og opkvalificering i første ledigh
05.04.2004
EUROPASS - Kommissionens forslag om en samlet ramme for gennemsigtighed i kvalifikationer og komptencer
31.03.2004
Mobilitet - Kommissionens opfølgningsrapport
31.03.2004
EUROPASS - Kommissionens forslag om en samlet ramme for gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer
29.03.2004
Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø
16.03.2004
Revision af arbejdstidsdirektivet (93/104/EF)
12.03.2004
Høring vedrørende Kommissionens forslag til forordning om EU-statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder
12.03.2004
Udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, integrationsloven og
08.03.2004
Høring vedrørende Bekendtgørelse om vejledning om gennemførelse af uddannelser på Undervisningsministeriets område
01.03.2004
Ændring af adgangsbekendtgørelsen
17.02.2004
Høring vedrørende udkast til lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark
09.02.2004
Høring om Wim Kok-rapporten vedrørende uddannelse
05.02.2004
Høringssvar vedr. udkast til vejledning til bekendtgørelse om nedsættelse og efterregulering af den samlede hjælp efter § 25 b i lov om aktiv socialpolitik
05.02.2004
Høring om udkast til Forslag til lov om ændring af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.
19.01.2004
Høring om udkast til bekendtgørelser om bachelor- og kandidatuddannelserne ved universiteterne samt udkast til bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddanne
19.01.2004
Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Geografi som prøvefag m.m.)
07.01.2004

2003

Til top
Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd
29.12.2003
Høring om forslag til lov om brug af aktieoptioner m.v. i ansættelsesforhold og forslag til ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
15.12.2003
Udkast til lovforslag om medarbejderindflydelse i SE-selskaber
09.12.2003
Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, lov om erhvervsudd., lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddan
04.12.2003
Education and Training 2010 - meddelelse fra Kommissionen
03.12.2003
Ny EU kemikalieregulering - REACH
28.11.2003
Høring om overførsel af sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet til Den Sociale Ankestyrelse
18.11.2003
Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse
06.11.2003
Lovforslag om arbejdsmiljøcertifikat
17.10.2003
Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (Optjening af ferieydelse under barselsorlov)
01.10.2003
Retssikkerhedskommissionens betænkning nr. 1428/2003
29.09.2003
Høring om forslag til lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (ansættelsesaftaler for elever hos private leverandører af personlig
17.09.2003
Vejledning om mulighederne for at dokumentere medarbejderes etniske sammensætning
29.08.2003
Høring over udkast til 4 love som led i reformen af de gymnasiale uddannelser
29.08.2003
Høring vedrørende merkantile diplomuddannelser
21.08.2003
Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge)
20.08.2003
Høring af bekendtgørelse om rådighed for personer, der ansøger om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp alene på grund af ledighed.
11.07.2003
Bekendtgørelser om indholdet i børnehaveklassen og om overgangsregler i forbindelse med kommunernes forpligtelse til at fastsætte beskrivelser af udviklingen i
02.06.2003
Bekendtgørelse om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
30.05.2003
Høring over bekendtgørelser vedrørende folkeskolen
19.05.2003
Høring af regeringens forslag til strategien "Miljø og sundhed hænger sammen. Strategi og handlingsplan for at beskytte befolkningens sundhed mod miljøfaktorer"
07.05.2003
Udkast til vejledning om barselsorlov og barselsdagpenge
28.04.2003
Lovforslag til arbejdsskadereform
22.04.2003
Høringssvar på forslag til lov om ændring af udlændingeloven j.nr. 2002/4000-30
11.04.2003
Høring om udkast til notat om procedure for udarbejdelse af Den nationale handlingsplan for beskæftigelse 2003 - NAP2003
27.03.2003
Kommissionens meddelelse om opdatering og forenkling af eksisterende fællesskabslovgivning KOM2003 -71
20.03.2003
Udkast til to bekendtgørelser om danskundervisning
17.03.2003
Høringssvar på forslag til lov om revision af integrationsloven, j.nr. 2002/5000-1
14.03.2003
Forslag til lov om etnisk ligebehandling
31.01.2003
Forslag til lov om ændring af Lov om Erhvervsuddannelser (Forenkling og mere fleksibilitet)
27.01.2003
Udkast til lovforslag om tidsbegrænset ansættelse samt lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
20.01.2003
Høringssvar på forslag til lov om ændring af udlændingeloven j.nr. 2002/4000-11
13.01.2003
Udkast til lovforslag om tidsbegrænset ansættelse samt lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (sag 6250-0004)
06.01.2003

2002

Til top
Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (bedre indskoling og styrkelse af fagligheden i folkeskolens undervisning)
23.12.2002
Høringssvar vedr. reformlovgivning om uddannelses- og erhvervsvejledning
18.11.2002
Ændring af lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
07.10.2002
Kommissionens meddelelse om den europæiske social dialog som drivkraft bag moderninsering og omstilling
11.09.2002
Kommissionens meddelelse om virksomhedernes samfundsmæssige engagement - CSR
06.08.2002
Virksomhedernes samfundsmæssige engagement - CSR
02.08.2002

2001

Til top
EU-kommissionens grønbog om virksomhedernes sociale ansvar
14.11.2001
LINKS
Hørinsgportalen