LønStatistik 1. kvartal 2018

  • Svagt stigende lønomkostninger i 1. kvartal 2018
  • Samme udvikling i omkostningerne blandt arbejdere og funktionærer

I årets første kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området steget med 2,3 pct. i forhold til 1. kvartal 2017. Det er 0,1 pct.-point mere end kvartalet før.

Af den samlede årsstigning udgør udmøntning fra lokale lønreguleringer, forhøjelser af lønsatser i overenskomster og andre ændringer i faste lønninger m.v. 1,4 pct.-point i 1. kvartal 2018, hvilket ligeledes var tilfældet kvartalet før. Bidrag fra pension, personalegoder og fritvalgsordninger udgør tilsammen 1,0 pct.-point jf. tabel 1 i læs mere boksen. Genebetalingernes bidrag til stigningstakten er aftaget med 0,1 pct.-point i samme periode.

Statistikken er baseret på lønindberetninger for den midterste måned i kvartalet, dvs. februar måned i 1. kvartal 2018 og omfatter således ikke reguleringer på normallønsområdet pr. 1. marts 2018.

Lønomkostningerne til arbejdere steg med 2,3 pct. på årsbasis i 1. kvartal 2018, hvilket er 0,1 pct.-point højere i forhold til kvartalet før. Fritvalgsordninger og pension bidrog med tilsammen 1,0 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra genebetalinger aftog med 0,2 pct.-point, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Funktionærernes lønomkostninger steg ligeledes med 2,3 pct. i 1. kvartal 2018, hvilket også var tilfældet kvartalet før. Fritvalgsordninger bidrog med 0,5 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra personalegoder og pension tilsammen udgjorde 0,4 pct.-point., jf. tabel 1 i læs mere boksen. Bidraget fra genebetalinger aftog med 0,1 pct.-point i 1. kvartal 2018.

Udviklingen i lønomkostningerne over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figuren på nedenfor.

Lønomkostningerne inden for fremstillingsvirksomhed steg med 2,2 pct. i 1. kvartal 2018, hvilket er 0,3 pct.-point mere i forhold til forrige kvartal, jf. tabel 2 i læs mere boksen. Ændringer i fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen 1,0 pct.-point af denne stigning, mens genebetalingerne denne gang ikke bidrog til stigningstakten, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg lønomkostningerne med 2,8 pct., hvilket er 0,1 pct.-point mere end kvartalet før. Bidrag fra fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen 1,1 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra genebetalinger aftog med 0,2 pct.-point.

I serviceprægede erhverv forblev lønomkostningerne uændret i forhold til 4. kvartal 2017, og endte herved igen på 2,3 pct. Bidrag fra fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen 1,0 pct.-point af stigningen, mens bidraget fra genebetalinger aftog med 0,2 pct.-point.

Lønomkostningernes udvikling fordelt på hovedbranche, hovedarbejdsfunktion og geografi er vist i tabel 2 i læs mere boksen.

Øvrige medarbejderomkostninger

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger stiger med 0,1 pct. fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. De samlede medarbejderomkostninger stiger således med 2,4 pct.

Øvrige medarbejderomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. De højere medarbejderomkostninger skyldes bl.a., at arbejdsgiverne skal betale et højere bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) i 2018 sammen med et øget bidrag til arbejdsskadeafgift. Hertil kommer øgede aftalebestemte medarbejderomkostninger, bl.a. er bidraget til Uddannelses- og samarbejdsfondene øget i 2018.

I modsat retning trækker lavere bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Lønomkostninger

I statistikken er ændringer i lønomkostningerne defineret ved ændringer i fortjenesten inkl. gene. Ud over lønreguleringer inkluderer denne også ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger (herunder overtidsbetalinger), ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger og personalegoder. Betalinger, som er af uregelmæssig karakter (eksempelvis efterreguleringer af løn, bonus og overskud, som ikke vedrører måleperioden), indgår ikke i omkostningsbegrebet.

Fritvalgsordninger

Ved overenskomstforhandlingerne i 2017 er der for hovedparten af overenskomsterne aftalt forhøjelser af fritvalgsordninger og lignende ordninger. Effekten af disse fritvalgsordninger for lønomkostningerne på DA-området er på årsbasis 0,6 pct.-point i 1. kvartal 2018.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 1. kvartal 2018 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostninger og offentliggøres samme dag som denne Statistik-Nyt. Henvendelse herom kan ske til DA Statistik, pr. e-mail salg@da.dk

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
24. maj 2018
LÆS MERE
PrintvenligTabel 1Tabel 2