StrukturStatistik 2017

  • Flest tjener mellem 225 og 235 kr. pr. time blandt almindelige lønmodtagere
  • Fritvalgsbetalingerne udgør ca. 2 pct. af lønnen for arbejdere

Population

Statistikken er baseret på lønoplysninger for godt 957.000 ansættelsesforhold. Voksne udgør ca. 861.000, hvoraf godt 341.000 er funktionærer, og knap 520.000 er arbejdere eller funktionærlignende arbejdere. Elever og unge under 18 år udgør de resterende ca. 96.000.

Lønfordeling

Lønfordelingen er baseret på fortjenesten ekskl. genetillæg pr. præsteret time, som omfatter alle betalinger fra arbejdsgiver til lønmodtager som led i ansættelsesforholdet bortset fra genebetalinger. For almindelige lønmodtagere ligger lønniveauet hyppigst mellem 225 og 235 kr. pr. time, når lønfordelingen inddeles i intervaller på 10 kroner som i figur 1. Det svarer til, at 6 pct. af lønningerne ligger i dette spænd. Den gennemsnitlige timefortjeneste er 262,33 kr. Halvdelen af lønmodtagerne har en timefortjeneste mellem 196,33 kr. (nedre kvartil) og 297,74 kr. (øvre kvartil). Sammenlignet med 2016 er lønspredningen blevet lidt større i 2017. I 2016 havde halvdelen en timefortjeneste mellem 193,31 kr. og 292,51 kr.

Nyheder og særlige forhold

StrukturStatistik 2017 følger samme metode som tidligere års StrukturStatistik. Dette års statistik omfatter godt 100.000 flere ansættelsesforhold end i 2016, svarende til en stigning på ca. 12 pct. Den øgede dækning bør dog ikke bruges som et mål for beskæftigelsesændringer, men er nærmere et udtryk for at kvaliteten af indberetningerne til statistikken bliver bedre og bedre. Derudover er DA-området vokset.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at lønniveauerne afspejler den underliggende populations sammensætning, og lønniveauer i statistikker for forskellige år skal som altid sammenlignes med forsigtighed.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2017, blev der for en række overenskomster aftalt forhøjelser af fritvalgsordninger og lignende ordninger. I StrukturStatistikken er det de faktiske beløb, som indgår, mens det i KonjunkturStatistikken er beregnede effekter.

Medarbejderomkostningernes sammensætning

I statistikken bliver lønmodtagerne opdelt i fire grupper: 1) almindelige lønmodtagere, 2) ledere og medarbejdere med særligt ansvar, 3) elever og 4) unge under 18 år. Årsagen hertil er, at lønforholdene grundlæggende er forskellige for de fire grupper. Medarbejderomkostningernes sammensætning for de fire lønmodtagergrupper er vist i tabel 1 i læs mere boksen.

Medarbejderomkostning­erne udgør i gennemsnit 283,15 kr. pr. time for alle lønmodtagere under ét. Heraf går 6,40 kr. til øvrige medarbejderomkostninger, mens genetillæg udgør 7,54 kr.

Af fortjenesten ekskl. genetillæg på 269,21 kr. udgør betalinger i forbindelse med sygefravær m.v. 7,56 kr. og ferie-, fritvalgs- og søgnehelligdagsbetalinger udgør 36,88 kr. Isoleret set udgør fritvalgsbetalingerne 3,54 kr. Personalegoder udgør 2,63 kr. (herunder værdi af fri telefon og arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring), mens arbejdsgiverens og lønmodtagers pensionsbidrag udgør hhv. 20,35 kr. og 11,41 kr. Uregelmæssige betalinger (som eksempelvis udbetalinger af bonus og overskud) udgør 6,61 kr. af fortjenesten ekskl. genetillæg for alle lønmodtagere under ét.

Medarbejderomkostningernes sammensætning fordelt på hovedbranche, hovedarbejdsfunktion og ansættelsesvilkår er angivet i tabel 2 i læs mere boksen.

Lønomkostningernes udvikling

I StrukturStatistikken 2017 steg den gennemsnitlige fortjeneste ekskl. genetillæg fra 2016 til 2017 med 2,2 pct. for voksne, jf. tabel 3 i læs mere boksen. Heraf udgjorde stigningen i ferie-, fritvalg- og SH-betalinger 0,5 pct.-point. Betalinger til pension udgjorde 0,4 pct.-point af stigningstakten. De uregelmæssige betalinger bidrog med 0,1 pct.-point til den samlede stigningstakt. Stigningen i ferie-, fritvalg- og SH-betalinger skal ses i sammenhæng med overenskomstaftalte forhøjelser af fritvalgsordninger på op til 0,7 pct.-point.

Stigningen i virksomhedernes samlede medarbejderomkostninger ekskl. genetillæg var på samme niveau som stigningen i fortjenesten ekskl. gene og steg således også med 2,2 pct. fra 2016 til 2017.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at stigningstakter i StrukturStatistikken og KonjunkturStatistikken beregnes efter forskellige metoder og for lønbegreber med forskelligt indhold.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation af StrukturStatistik 2017 indeholder detaljerede oplysninger om lønniveauer og lønstigningstakter, og udkommer i juni 2018.

Udtræksværktøjet NetStat giver mulighed for at skræddersy lønstatistik. NetStat opdateres med 2017 tal i juni 2018.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Bodil Thøgersen
33 38 92 85
bth@da.dk
Publiceret:
15. maj 2018
LÆS MERE
StrukturStatistik 2017 - PrintvenligStrukturStatistik 2017 - Tabel 1StrukturStatistik 2017 - Tabel 2StrukturStatistik 2017 - Tabel 3