Dansk Arbejdsgiverforening har den 20. april 2018 svaret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i sagen om

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om uddannelses-parathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedure ved valg af ungdomsuddannelse

DA takker for at være blevet hørt i forbindelse med udkast til bekendtgørelsen, som DA har følgende bemærkninger til.

DA finder det generelt positivt, at der sættes fokus på værdien af praktiske færdigheder. Det er vigtigt, at grundskolen udvikler og stimulerer elevernes praktiske færdigheder. Det kan også medvirke til, at eleverne i højere grad kommer til at vurdere erhvervsuddannelserne som en relevant videre vej i uddannelsessystemet.

Det fremgår af § 9, stk. 3, at en elev, som af skolen anses for at have usædvanligt høje praksisfaglige forudsætninger, og som har de nødvendige faglige forudsætninger, kan vurderes uddannelsesparat, selvom eleven ikke i fuldt omfang lever op til de sociale og personlige forudsætninger.

De personlige og sociale forudsætninger er afgørende for at gennemføre en ungdomsuddannelse, herunder også en erhvervsuddannelse. Det gælder uagtet gode faglige såvel som praktiske forudsætninger, som ikke kan opveje manglende personlige og sociale forudsætninger som motivation, respekt og møde-stabilitet. Derfor havde DA gerne set, at denne mulighed for at dispensere for de sociale og personlige forudsætninger ikke indgik i forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv m.v., som blev vedtaget af Folketinget den 20. februar 2018.

DA foreslår, at § 9, stk. 3, bringes i overensstemmelse med Undervisningsministeriets tilkendegivelser under lovbehandlingen af forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv m.v. om, at denne mulighed for at dispensere for de sociale og personlige forudsætninger alene forventes at ske i helt marginale tilfælde. DA foreslår derfor, at § 9, stk. 3, omskrives jf. nedenfor:

”En elev, som af skolen anses for at have høje praksisfaglige forudsætninger, og som har de nødvendige faglige forudsætninger kan i helt særlige tilfælde erklæres uddannelsesparat, selvom eleven ikke i fuldt omfang lever op til de sociale og personlige forudsætninger efter §§ 6 og 7.”

Herudover bør det præciseres, at dét, der lægges afgørende vægt på, når en elev i denne sammenhæng skal løftes fra ikke-uddannelsesparat til uddannelsesparat, er, at eleven har udvist en helt særlig interesse og høj kompetence inden for et bestemt fagområde.

Endelig foreslår DA, at formuleringen i § 25, stk. 2, ændres således, at det tydeligt fremgår hvordan reglerne finder anvendelse på enkelte årgange i overgangsperioden.

DA står naturligvis til rådighed, hvis der er behov for en uddybning af ovenstående bemærkninger.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Alex Hooshiar
33 38 93 73
aho@da.dk
Publiceret:
7. maj 2018