Dansk Arbejdsgiverforening har den 2. maj 2018 svaret Udlændinge- og Integrationsudvalget i sagen om

Høringssvar om forslag til lov om ændring af udlændingeloven (justering af kravene i beløbsordningen)

DA har modtaget forslag fremsat af en række MF’ere fra Dansk Folkeparti til lov om ændring af udlændingeloven, som vil gøre det vanskeligere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU.

Forslaget vil stramme indtægtskravene, så aflønningen som minimum skal svare til den gennemsnitlige aflønning inden for henholdsvis ledelsesarbejde, arbejde der forudsætter viden på højeste niveau, eller arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau.

Endvidere skal opholdstilladelsen betinges af, at virksomheden kan dokumentere, at der ikke er tilgængelig arbejdskraft med opholdstilladelse i Danmark, som på kvalificeret vis vil kunne varetage det pågældende arbejde.

De foreslåede ændringer vil ikke bare justere kravene i ordningen – de vil reelt lægge beløbsordningen i graven. Konsekvensen vil være, at manglen på medarbejdere vil blive endnu større og virksomheder i stigende grad vil flytte deres produktion og aktiviteter ud af Danmark til områder med bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Det skyldes, at forslaget for det første vil medføre nogle helt nye krav til minimumsløn, som vil betyde at udenlandske medarbejdere på ledelsesniveau skal tjene 850.000 kr., på højt niveau 565.000 kr. og på mellemhøjt niveau 523.000 kr.

For det andet vil kravene til, at virksomheder først skal dokumentere, at der ikke er tilgængelig arbejdskraft i Danmark, som på kvalificeret vis vil kunne varetage det pågældende arbejde, være umuligt at gennemføre i praksis. Det er svært at forestille sig, at en virksomhed vil kunne dokumentere, at der intet sted i Danmark findes en eneste kvalificeret medarbejdere til en given stilling.

En af dansk økonomis største udfordring er mangel på kvalificerede medarbejdere. Beløbsordningen, der giver arbejdstilladelse til udlændinge uden for EU, som har et job til minimum 418.000 kr. er en fantastisk forretning for de offentlige kasser og en væsentlig forudsætning for, at virksomheder fortsat kan udvikle produktion og beskæftigelse i Danmark.

Der var i 2017 ca. 6.000 fuldtidsbeskæftigede personer på ordningen. De bidrager i gennemsnit årligt med knap 300.000 kroner. Det vil sige, at ordningen bare i 2017 gav ca. 1,8 mia. kr. til statskassen.

DA kan på ingen måde støtte forslaget om at justere kravene, som vil forringe beløbsordningen markant. DA mener, at beløbsgrænsen bør sættes ned til 325.000 kr., hvilket vil indebære, at blandt andet den omfattende mangel på faglærte medarbejdere vil kunne reduceres. En lavere beløbsgrænse vil gøre beløbsordningen til en endnu større overskudsforretning for Danmark, og dermed styrke det finansielle grundlag for velfærdsstaten.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
2. maj 2018