Dansk Arbejdsgiverforening har den 22. februar 2018 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høringssvar om udkast til lovforslag om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (styrket håndhævelse af RUT, herunder administrative tvangsbøder)

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bemærker til det fremsendte udkast til lovforslag, at DA støtter op om RUT-registeret og om RUT-registeret som et relevant redskab, der bidrager til at sikre ordnede forhold på arbejdsmarkedet. DA støtter derfor også op om en effektiv håndhævelse af RUT-registeret.

Der er efter DA’s opfattelse allerede i dag en effektiv håndhævelse af anmeldelsespligten til RUT-registeret, bl.a. som led i den fælles myndighedsindsats, og der kan både udstedes bøder og administrative bødeforlæg, hvis anmeldelsespligten ikke overholdes.

Lovforslaget tager sigte på de – efter de foreliggende oplysninger – meget få tilfælde, hvor en virksomhed vedvarende undlader at anmelde sig i RUT-registret. DA er enig i, at der skal være effektive sanktioner over for disse overtrædere, og DA kan derfor støtte forslaget om at indføre tvangsbøder over for disse virksomheder.

Imidlertid indfører forslaget øgede beføjelser til Arbejdstilsynet og en udvidet adgang til, at Arbejdstilsynet kan videregive oplysninger om udstedte påbud og tvangsbøder til fagbevægelsen. Disse forslag tager ikke sigte på håndhævelse af anmeldelsespligten til RUT-registret over for de virksomheder, som bevidst og vedvarende undlader at anmelde sig i RUT-registret. Disse forslag kan DA ikke støtte, fordi de har et helt andet sigte og er meget vidtgående.

DA har noteret sig, at Beskæftigelsesministeriet vurderer, at lovforslaget overholder det EU-retlige proportionalitetsprincip, men stiller sig samtidig tvivlende over for denne vurdering. Denne proportionalitetsvurderingen skal foretages i lyset af, at forslaget – efter de foreliggende oplysninger – er rettet mod ganske få tilfælde af vedvarende undladelse af at anmelde sig i RUT-registret.

DA skal i denne sammenhæng fremhæve, at virksomheder på DA-området oplyser, at de er i tvivl om, hvornår de skal anmelde deres udenlandske medarbejdere i RUT-registret, f.eks. deres koncerninterne udstationerede medarbejdere, selv om de ikke omfattes af tjenesteydelsesbegrebet, og medarbejdere, der i øvrigt ikke er omfattet af tjenesteydelsesbegrebet (sælgere, specialister m.v.). Indførelse af påbud om anmeldelse og risiko for tvangsbøder vil alt andet lige føre til, at virksomheder ud fra et forsigtighedsprincip anmelder sig i RUT-registret, selv om de ikke er omfattet af pligten. Derfor er der behov for at gøre vejledningen til virksomhederne langt mere præcis.

DA finder det desuden betænkeligt ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt, at en klage over et påbud eller indbringelse af et påbud for domstolene ikke har opsættende virkning. I praksis vil dette betyde, at virksomheder reelt ikke vil have mulighed for at få prøvet, om der i den konkrete sag er tale om anmeldelsespligt. RUT-registeret vil derudover blive fejlbehæftet.

Endelig bemærker DA i forhold til adgangen til at videregive oplysninger til de faglige organisationer, at bemyndigelsesbestemmelsens rækkevidde ikke er konkret. Det er endvidere uklart, hvilke oplysninger der tiltænkes videregivet. Yderligere finder DA ikke, at der er grundlag for at åbne for videregivelse af oplysninger, der relaterer sig til et strafbart forhold til fagbevægelsen.

Mere generelt bemærker DA, at jo lettere og jo mindre bebyrdende det er at foretage anmeldelse til RUT-registreret, jo større sandsynlighed er der for, at udenlandske tjenesteydere overholder anmeldelsespligten og anmelder sig rettidigt. Jo flere oplysningskrav, der er indført, jo mere byrdefuldt vil RUT-registeret blive anset for at være, og jo vanskeligere vil kravet om anmeldelse i RUT-registret blive oplevet.

DA står gerne til rådighed for en eventuel uddybning af ovenstående bemærkninger.

DA finder det problematisk, at lovforslaget er sendt i høring med en ganske kort høringsfrist.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Trine Birgitte Hougaard
33 38 92 05
tbh@da.dk
Publiceret:
27. marts 2018