medlemsservice

DA udbyder en række services i forhold til medlemsorganisationerne og videre til virksomhederne.

Arbejdsmarkedsanalyse og Statistik overvåger og analyserer arbejdsmarkedet og virksomhedernes konkurrencekraft. Tematiserede analyser offentliggøres bl.a. i DA’s årlige arbejdsmarkedsrapport.

Lønstatistikken giver et hurtigt overblik over lønninger nationalt såvel som internationalt. DA udarbejder desuden statistikker om sygefravær, personaleomsætning, beskæftigelse, omfanget af konflikter og arbejdsulykker. Adgang til Statistikkens produkter formidles via DA forlag.

Overenskomstfonde administrerer de overenskomstbaserede ordninger, som DA i kraft af stordriftsfordele m.v. driver for medlemmerne, dvs. DA/LO Udviklingsfonden, Kompetencefonde.dk, DA-Barsel, DA-Udligning samt eFeriekort.

DA Forlag udgiver litteratur inden for hele DA’s virkefelt, herunder en række målrettede publikationer om ansættelsesret og arbejdsmiljø mv.

DA arbejdsmiljøuddannelse tilrettelægger og gennemfører uddannelsesforløb på arbejdsmiljøområdet, herunder de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser.

Egelund Slot er et moderne konferencecenter og et eksklusivt mødested, når virksomhedernes organisationer, ledere og bestyrelser holder møder, seminarer, konferencer og kurser.

Desuden varetages en række administrative opgaver:

  • Forvalter de økonomiske ressourcer, der bliver stillet til rådighed for DA
  • Udbetaling af konfliktunderstøttelse m.v.
  • Vedligeholder DA’s bygninger, inventar og indretning
  • Materialeproduktion og forsendelse
  • Drift og udvikling af DA’s it-systemer med henblik på at sikre, at DA’s egne medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere kan fungere effektivt gennem anvendelse af moderne elektroniske kommunikationsværktøjer
LINKS
Statistik-indberetningstat.da.dkwww.daf­orlag.dkDA arbejdsmilj­ø-uddannelseEgelund Slot