Handlingsplan - det gør vi ved sygefraværet Regeringen har den 16. december 2003 offentliggjort en handlingsplan for at nedbringe sygefraværet. Regeringen lægger op til en styrket indsats mod sygefravær på følgende punkter:
  • Bedre sygedagpengeopfølgning
  • Den virksomhedsnære indsats
  • Bedre vidensgrundlag
  • Digitaliseringsinitiativer
  • Modernisering af sygedagpengeloven
Regeringen nedsætter nu en række udvalg, der skal arbejde videre med dele af handlingsplanen, hvorefter der skal tages samlet politisk stilling til planen. Direktør Henrik Bach Mortensen siger:

Det er positivt, at regeringen nu tager initiativ til en handlingsplan med henblik på at nedbringe syge-fraværet.

Sygefraværet skal nedbringes af hensyn til den enkelte, virksomhederne og samfundsøkonomien.

Sygefraværet koster hvert år virksomhederne 26 mia. kr. alene til forsørgelse - så ingen har større interesse i at begrænse fraværet end virksomhederne.

Handlingsplanen indeholder en række positive elementer, blandt andet de administrative lettelser, som muligheden for elektronisk indberetning af fravær og anmodning om refusion giver virksomhederne.

DA hilser det velkomment, at planen lægger op til at styrke lægernes rolle og ansvar for aktivt at medvirke i virksomhedernes bestræbelser på at hjælpe den enkelte hurtigere tilbage på arbejdspladsen - i starten eventuelt på deltid eller i anden jobfunktion.

DA støtter forslaget om, at statsrefusionen til kommunerne reduceres efter 26 uger, så kommunernes økonomiske incitamenter til opfølgning i sager, hvor der er meget langvarigt sygefravær, styrkes.

Men det er vores opfattelse, at der bør tages mere ambitiøse skridt til at skærpe kommunernes opfølgningsforpligtelse.

Det antydes i handlingsplanen, at det kan overvejes at se på statsrefusionen ved manglende opfølgning efter 8 uger. Dette er helt fornuftigt.

Behovet herfor understreges af en ny SFI-rapport, der viser, at kun en ud af fem (22 pct.) får den lovpligtige opfølgningssamtale inden for de første 8 uger, og at manglende opfølgning forlænger sygefraværet og risikoen for helt at ryge ud af arbejdsmarkedet.

Handlingsplanen undlader at give bud på moder-nisering af sygedagpengeloven.

Vi har en forældet sygedagpengelov, der reelt straffer virksomheder, der aktivt arbejder for at fastholde syge ansatte og integrere langvarigt ledige.

Loven skal ændres, hvis virksomhederne skal kunne bidrage mere til at nedbringe fraværet, end de allerede gør i dag.

DA finder ikke, at der er grundlag for planens sammenkædning af sygefravær og arbejdsmiljø og dermed for at give virksomhederne en stor del af "skylden" for sygefraværet.

DA ser frem til at deltage i det udvalgsarbejde, som nu iværksættes. Det vil naturligvis først blive muligt at give et bud på den samlede effekt af handlingsplanen, når der er taget politisk stilling til udvalgenes anbefalinger.
Arbejdsmarked
16. december 2003
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LÆS MERE
ArbejdsMarkedsR-apport 2002: Sygefravær