SAMLET PRÆSENTATIONSMATERIALE  

Her kan du samlet printe en præsentation af DA, DA's afdelinger og en liste over DA's medlemsorganisationer.

Dansk Arbejdsgiverforening

Dansk Arbejdsgiverforening, DA, er hovedorganisation for 14 arbejdsgiverforeninger på det private arbejdsmarked.

Som interesseorganisation er det DA’s formål at koordinere overenskomstforhandlingerne og påvirke de politiske beslutningsprocesser, så virksomhedernes konkurrencekraft og adgang til kvalificeret arbejdskraft er størst mulig.

DA’s primære arbejdsområder er arbejdsmarkedspolitik og -kvalifikationer, arbejdsmiljø, ansættelsesret, overenskomstkoordinering samt arbejdsret, internationale forhold og overvågning i form af analyse og statistikker om løn, sygefravær, konflikter osv.

Mere end 24.000 virksomheder inden for bl.a. industri, handel, transport, service og byggeri er medlem af en af DA’s medlemsorganisationer.

DA’s interessevaretagelse

DA’s interessevaretagelse sker på flere niveauer, som naturligt griber ind i hinanden.

nationalt niveau repræsenterer DA arbejdsgiversynspunkterne over for Folketinget, regeringen, centraladministrationen og lønmodtagernes organisationer.

Regionalt er DA repræsenteret i beskæftigelsesrådene.

Den internationale interessevaretagelse er en integreret del af DA’s arbejde. DA’s internationale sekretariat i Bruxelles varetager i samarbejde med resten af organisationen arbejdsgivernes fælles interesser i forhold til EU-institutionerne og den europæiske Sociale Dialog. DA er medlem af BUSINESSEUROPE.

DA er ikke direkte part i de løbende overenskomstforhandlinger, men skal sikre den nødvendige og tilstrækkelige koordinering mellem medlemsorganisationerne, når parterne indgår nye overenskomster. En medlemsorganisations indgåelse af en kollektiv overenskomst sker under forbehold af DA’s godkendelse.

DA understøtter medlemsorganisationerne i deres bestræbelser på at sikre virksomhederne den største grad af handlefrihed. Det vil bl.a. sige, at hvor regulering er nødvendig, skal det i størst mulig omfang ske via aftaler med den enkelte arbejdsgiver eller med arbejdsgiverne kollektivt som part.

Med til at fastholde og styrke konkurrenceevnen er et fredeligt arbejdsmarked. Derfor er det vigtigt for arbejdsgiverne at undgå konflikter og løse dem hurtigt, når de opstår.

DA’s politikker og overordnede strategier fastlægges sammen med medlemsorganisationerne bl.a. gennem deres udpegning af medlemmer i forretningsudvalg og bestyrelse samt i politikgrupperne inden for de enkelte områder.


Direktion i DA

Det overordnede ansvar for DA varetages af DA’s direktion.

Direktionen og DA’s formand har ansvaret for DA’s politiske virke ud fra de beslutninger, der er truffet i bestyrelsen og forretningsudvalget.

Ønsker pressen en kommentar fra direktionen er det nemmest, hvis man træffer en aftale med kommunikationschef Lea Juel Henriksen.


DA’s direktion udgøres af adm. direktør Jacob Holbraad, viceadm. direktør Pernille Knudsen og direktør Fini Beilin. Kontakt hertil kan også ske via sekretariats- og økonomichef Steffen Egebjerg.


Overenskomster og arbejdsforhold

Koordinering skaber ro på arbejdsmarkedet

DA koordinerer, når DA’s medlemsorganisationer forhandler overenskomster på plads, der giver virksomhederne mulighed for at styrke konkurrenceevnen og sikre fredspligten og dermed roen på det private arbejdsmarked.

Rammerne for løn- og ansættelsesvilkår sker bedst gennem forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter, der kender de behov, virksomhederne og medarbejderne har.

Området omfatter også varetagelsen af de private arbejdsgiveres fælles politiske interesser i forhold, der har med arbejdsmiljø at gøre.

Området arbejder desuden med ansættelsesret og arbejdsret – herunder overenskomstrelaterede spørgsmål om f.eks. arbejdstid, sygeløn og pension.

Som led i konflikthåndteringen bistår DA medlemsorganisationernes virksomheder i arbejdsretlige sager. Det vil sige, at DA i Arbejdsretten eller ved fællesmøder repræsenterer den virksomhed, der f.eks. rammes af en arbejdsnedlæggelse, eller hvis overenskomsten bliver brudt på anden vis.

Samarbejdsspørgsmål i relation til Samarbejdsaftalen hører under Overenskomstkoordinering, ansættelses- og EU-ret.


En stor, velkvalificeret og fleksibel arbejdsstyrke

DA arbejder for, at virksomhedernes konkurrencekraft og adgang til kvalificeret arbejdskraft er størst mulig.

Det skal kunne betale sig at arbejde, og velfærdsordninger skal indrettes, så de ikke dræner arbejdsmarkedet for arbejdskraft.

Uddannelse skal også kunne betale sig, og både virksomheder og medarbejdere har en interesse i at udvikle medarbejdernes kompetencer igennem hele arbejdslivet.

Flere indvandrere skal i arbejde. Det kræver en bedre integration, og at flere indvandrere står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der skal være bedre muligheder for at velkvalificerede mennesker, der bor uden for EU, kan komme til Danmark for at arbejde.

Gode erhvervsrettede uddannelser er afgørende for virksomhedernes muligheder for at fastholde og udbygge beskæftigelsen. Det er afgørende, at folkeskolen skaber et stærkt fundament for videreuddannelse og for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet.


Arbejdsmiljøet varetages bedst gennem samarbejde

En lokal indsats på fælles standarder

De private arbejdsgiveres fælles politiske interesser i forhold, der har med sikkerhed, sundhed og arbejdsskade at gøre, varetages af DA.

Arbejdsmiljøproblemer håndteres bedst af dem, der har problemerne inde på livet. Det vil i praksis sige, at arbejdsgivere og medarbejdere på virksomheder – støttet af organisationerne – samarbejder om at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøområdet er i stigende grad præget af virksomhedernes vilje til og ønske om selv at håndtere indsatsen.

Derfor skal lovgivningen og arbejdsmiljøsystemet indrettes, så det giver virksomhederne og medarbejderne de bedste rammer og instrumenter til selv at håndtere arbejdsmiljøet og lokalt forbedre arbejdsmiljøet, herunder også det psyko-sociale arbejdsmiljø. Herved opnås også det bedst mulige samspil mellem varetagelsen af arbejdsmiljøet og andre beslægtede spørgsmål vedrørende medarbejdernes trivsel og arbejdsvilkår.

Der er med arbejdsmiljøreformen, der trådte i kraft i 2005, taget et betydeligt skridt i retning af at styrke virksomhedernes selvforvaltning og ansvar. Dette er først og fremmest sket gennem indførelse af en række virksomhedsnære instrumenter, f.eks. aftaler, certificering, bindende forhåndsbesked m.v. Denne udvikling skal fastholdes i de kommende år.

Internationalt arbejder DA bl.a. for, at der skabes et fælles europæisk beskyttelsesniveau på arbejdsmiljøområdet. Dårligt arbejdsmiljø må aldrig blive et konkurrenceparameter – heller ikke mellem de enkelte lande.


EU og internationale organisationer

Europa er i samme situation som Danmark. En faldende arbejdsstyrke og flere ældre og andre uden for arbejdsmarkedet, skal forsørges af færre i arbejde.

Internationalt arbejder DA for, at særligt EU sætter fokus på de fælles strukturelle problemer på arbejdsmarkedet.

DA arbejder for, at europæisk arbejdsmarkedslovgivning er rammelovgivning, der giver hvert EU-land – eller arbejdsmarkedets parter ret til at udfylde EU-direktivernes rammer.

DA er medlem af den europæiske arbejdsgiverorganisation, BusinessEurope.

BusinessEurope repræsenterer arbejdsgiverne i forhold til EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Europarådet.

DA varetager også de private arbejdsgiveres interesser på nordisk plan og i ILO – FN’s arbejderorganisation.


medlemsservice

DA udbyder en række services i forhold til medlemsorganisationerne og videre til virksomhederne.

Arbejdsmarkedsanalyse og Statistik overvåger og analyserer arbejdsmarkedet og virksomhedernes konkurrencekraft. Tematiserede analyser offentliggøres bl.a. i DA’s årlige arbejdsmarkedsrapport.

Lønstatistikken giver et hurtigt overblik over lønninger nationalt såvel som internationalt. DA udarbejder desuden statistikker om sygefravær, personaleomsætning, beskæftigelse, omfanget af konflikter og arbejdsulykker. Adgang til Statistikkens produkter formidles via DA forlag.

Overenskomstfonde administrerer de overenskomstbaserede ordninger, som DA i kraft af stordriftsfordele m.v. driver for medlemmerne, dvs. DA/LO Udviklingsfonden, Kompetencefonde.dk, DA-Barsel, DA-Udligning samt eFeriekort.

DA Forlag udgiver litteratur inden for hele DA’s virkefelt, herunder en række målrettede publikationer om ansættelsesret og arbejdsmiljø mv.

DA arbejdsmiljøuddannelse tilrettelægger og gennemfører uddannelsesforløb på arbejdsmiljøområdet, herunder de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser.

Egelund Slot er et moderne konferencecenter og et eksklusivt mødested, når virksomhedernes organisationer, ledere og bestyrelser holder møder, seminarer, konferencer og kurser.

Desuden varetages en række administrative opgaver:

  • Forvalter de økonomiske ressourcer, der bliver stillet til rådighed for DA
  • Udbetaling af konfliktunderstøttelse m.v.
  • Vedligeholder DA’s bygninger, inventar og indretning
  • Materialeproduktion og forsendelse
  • Drift og udvikling af DA’s it-systemer med henblik på at sikre, at DA’s egne medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere kan fungere effektivt gennem anvendelse af moderne elektroniske kommunikationsværktøjer

Det mener Dansk Arbejdsgiverforening

Kommunikationssekretariatet og DA’s kommunikationschef er ansvarlig for den samlede kommunikation til medierne, medlemsorganisationerne m.fl.

DA har en åben kommunikationspolitik. Alle konsulenter kan udtale sig inden for eget fagområde, ligesom de kan hjælpe med faktuelle oplysninger.

Er du i tvivl om, hvem der er den rette at tale med, er du velkommen til at kontakte Kommunikationssekretariatet eller DA's kommunikationschef.

Sekretariatet er ansvarligt for udgivelse af

Nyhedsbrevet Agenda

Opinion

Pressen Skriver

Det er gratis at tilmelde sig et elektronisk abonnement på produkterne. Det kan du gøre her.


Medlemsorganisationer

Asfaltindustrien/Drivkraft Danmark

Esplanaden 34A
1263 København K
Tlf. 33 45 65 10
Fax 33 45 65 11
E-mail 1: info@drivkraftdanmark.dk
E-mail 2: ai@asfaltindustrien.dk
Hjemmeside 1: www.drivkraftdanmark.dk
Hjemmeside 2: www.asfaltindustrien.dk

Dansk Byggeri

Nørre Voldgade 106
1358 København K
Tlf. 72 16 00 00
Fax 72 16 00 10
E-mail: info@danskbyggeri.dk
Hjemmeside 1: www.danskbyggeri.dk
Hjemmeside 2: www.byggaranti.dk

Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Børsen
1217 København K
Tlf. 33 74 60 00
Fax 33 74 60 80
E-mail: info@danskerhverv.dk
Hjemmeside: www.danskerhverv.dk

DI Overenskomst I

DI
1787 København V
Tlf. 33 77 33 77
Fax 33 77 33 00
E-mail: di@di.dk
Hjemmeside: www.di.dk

DI Overenskomst II

DI
1787 København V
Tlf. 33 77 33 77
Fax 33 77 33 00
E-mail: di@di.dk
Hjemmeside: www.di.dk

Dansk Mode & Textil

Birk Centerpark 38
Postboks 507
7400 Herning
Tlf. 97 11 72 00
Fax 97 11 72 15
E-mail: info@dmogt.dk
Hjemmeside: www.dmogt.dk

Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Pressens Hus, Skindergade 7
1159 København K
Tlf. 33 97 40 00
Fax 33 14 23 25
E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk
Hjemmeside: www.mediearbejdsgiverne.dk

Danske Malermestre

Islands Brygge 26
Postboks 1989
2300 København S
Tlf. 32 63 03 70
Fax 32 63 03 99
E-mail: sekretariatet@malermestre.dk
Hjemmeside: www.danskemalermestre.dk

Foreningen af Danske Virksomheder i Grønland

C/O Greenland Contractors
Indiavej 1
Postboks 2669
2100 København Ø
Tlf. 36 34 80 00
Fax 36 34 80 01
E-mail: cph@gc.gl
Hjemmeside: www.greenlandcontractors.dk

Grakom Arbejdsgivere

Helgavej 26
5230 Odense M
Tlf. 63 12 70 00
Fax 63 12 70 80
E-mail: grakom@grakom.dk
Hjemmeside: www.grakom.dk

HORESTA Arbejdsgiver

Vodroffsvej 32
1900 Frederiksberg
Tlf. 35 24 80 80
Fax: 35 24 80 88
E-mail: horesta@horesta.dk
Hjemmeside: www.horesta.dk

Rederiforeningerne

Amaliegade 33
1256 København K
Tlf. 33 11 40 88
Fax 33 11 62 10
E-mail: info@shipowners.dk
Hjemmeside: www.shipowners.dk

Sammenslutningen af Mindre Arbejdsgiverforeninger i Danmark, Sama

Gothersgade 160, 2.th.
1123 København K
Tlf. 33 93 48 30
Fax 33 13 65 60
E-mail: info@sama.dk
Hjemmeside: www.sama.dk

TEKNIQ Installatørernes Organisation

Paul Bergsøesvej 6
2600 Glostrup
Tlf. 43 43 60 00
Fax 43 43 21 03
E-mail: tekniq@tekniq.dk
Hjemmeside: www.tekniq.dk