Dansk Arbejdsgiverforening

Dansk Arbejdsgiverforening, DA, er hovedorganisation for 14 arbejdsgiverforeninger på det private arbejdsmarked.

Som interesseorganisation er det DA’s formål at koordinere overenskomstforhandlingerne og påvirke de politiske beslutningsprocesser, så virksomhedernes konkurrencekraft og adgang til kvalificeret arbejdskraft er størst mulig.

DA’s primære arbejdsområder er arbejdsmarkedspolitik og -kvalifikationer, arbejdsmiljø, ansættelsesret, overenskomstkoordinering samt arbejdsret, internationale forhold og overvågning i form af analyse og statistikker om løn, sygefravær, konflikter osv.

Mere end 24.000 virksomheder inden for bl.a. industri, handel, transport, service og byggeri er medlem af en af DA’s medlemsorganisationer.

DA’s interessevaretagelse

DA’s interessevaretagelse sker på flere niveauer, som naturligt griber ind i hinanden.

nationalt niveau repræsenterer DA arbejdsgiversynspunkterne over for Folketinget, regeringen, centraladministrationen og lønmodtagernes organisationer.

Regionalt er DA repræsenteret i beskæftigelsesrådene.

Den internationale interessevaretagelse er en integreret del af DA’s arbejde. DA’s internationale sekretariat i Bruxelles varetager i samarbejde med resten af organisationen arbejdsgivernes fælles interesser i forhold til EU-institutionerne og den europæiske Sociale Dialog. DA er medlem af BUSINESSEUROPE.

DA er ikke direkte part i de løbende overenskomstforhandlinger, men skal sikre den nødvendige og tilstrækkelige koordinering mellem medlemsorganisationerne, når parterne indgår nye overenskomster. En medlemsorganisations indgåelse af en kollektiv overenskomst sker under forbehold af DA’s godkendelse.

DA understøtter medlemsorganisationerne i deres bestræbelser på at sikre virksomhederne den største grad af handlefrihed. Det vil bl.a. sige, at hvor regulering er nødvendig, skal det i størst mulig omfang ske via aftaler med den enkelte arbejdsgiver eller med arbejdsgiverne kollektivt som part.

Med til at fastholde og styrke konkurrenceevnen er et fredeligt arbejdsmarked. Derfor er det vigtigt for arbejdsgiverne at undgå konflikter og løse dem hurtigt, når de opstår.

DA’s politikker og overordnede strategier fastlægges sammen med medlemsorganisationerne bl.a. gennem deres udpegning af medlemmer i forretningsudvalg og bestyrelse samt i politikgrupperne inden for de enkelte områder.

LÆS MERE
DA's vedtægter pr. 8. december 2016Print af præsent­ations- materiale