LønStatistik 2. kvartal 2018

  • Lønomkostningerne stiger med 2,6 pct.
  • Ændringer i fritvalgsordninger og genebetalinger bidrager med 0,7 pct.-point til denne stigning

I 2. kvartal 2018 er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området steget med 2,6 pct. i forhold til samme kvartal året før. Omkostningerne er herved tiltaget med 0,3 pct.-point i forhold til 1. kvartal 2018.

Af den samlede årsstigning på 2,6 pct. udgør udmøntning fra lokale lønreguleringer, forhøjelser af lønsatser i overenskomster og andre ændringer i faste lønninger m.v. 1,6 pct.-point i 2. kvartal 2018. Genebetalingernes andel af den samlede stigningstakt udgør 0,1 pct.-point i 2. kvartal 2018, hvilket er en stigning i forhold til kvartalet før. De aftalte forhøjelser af fritvalgsordningerne ved den seneste overenskomstforhandling bidrager med 0,6 pct.-point af den samlede stigningstakt, mens bidrag fra pension og personalegoder tilsammen udgør 0,3 pct.-point, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Lønomkostningerne til arbejdere steg med 2,7 pct. på årsbasis i 2. kvartal 2018, hvilket er 0,4 pct.-point højere i forhold til kvartalet før. Fritvalgsordninger og pension bidrog med tilsammen 0,9 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra genebetalinger udgjorde 0,2 pct.-point, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Funktionærernes lønomkostninger steg med 2,5 pct. i 2. kvartal 2018, hvilket er 0,2 pct.-point mere end i forrige kvartal. Fritvalgsordninger bidrog med 0,5 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra personalegoder og pension tilsammen udgjorde 0,4 pct.-point., jf. tabel 1 i læs mere boksen. Bidraget fra genebetalinger aftog med 0,1 pct.-point i 2. kvartal 2018.

Udviklingen i lønomkostningerne over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figuren på nedenfor.

Inden for fremstillingsvirksomhed steg lønomkostningerne med 2,5 pct. i 2. kvartal 2018, hvilket er 0,3 pct.-point mere i forhold til forrige kvartal, jf. tabel 2 i læs mere boksen. Ændringer i fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen 1,0 pct.-point af denne stigning, mens genebetalingerne denne gang ikke bidrog til ændringer i stigningstakten, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Lønomkostningerne inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg med 3,3 pct., hvilket er 0,5 pct.-point mere end kvartalet før. Bidrag fra fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen 1,1 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra genebetalinger udgjorde 0,2 pct.-point.

I serviceprægede erhverv steg lønomkostningerne med 2,5 pct. i 2. kvartal 2018, hvilket er 0,2 pct.-point mere end kvartalet før. Bidrag fra fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen 0,8 pct.-point af stigningen, mens bidraget fra genebetalinger udgjorde 0,1 pct.-point.

Lønomkostningernes udvikling fordelt på hovedbranche, hovedarbejdsfunktion og geografi er vist i tabel 2 i læs mere boksen.

Øvrige medarbejderomkostninger

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger stiger med 0,1 pct. fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018. De samlede medarbejderomkostninger stiger således med 2,7 pct.

Øvrige medarbejderomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. De højere medarbejderomkostninger skyldes bl.a., at arbejdsgiverne skal betale et højere bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) i 2018 sammen med et øget bidrag til arbejdsskadeafgift. Hertil kommer øgede aftalebestemte medarbejderomkostninger, bl.a. er bidraget til Uddannelses- og samarbejdsfondene øget i 2018.

I modsat retning trækker lavere bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Lønomkostninger

I statistikken er ændringer i lønomkostningerne defineret ved ændringer i fortjenesten inkl. gene. Ud over lønreguleringer inkluderer denne også ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger (herunder overtidsbetalinger), ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger og personalegoder. Betalinger, som er af uregelmæssig karakter (eksempelvis efterreguleringer af løn, bonus og overskud, som ikke vedrører måleperioden), indgår ikke i omkostningsbegrebet.

Fritvalgsordninger

Ved overenskomstforhandlingerne i 2017 er der for hovedparten af overenskomsterne aftalt forhøjelser af fritvalgsordninger og lignende ordninger. Effekten af disse fritvalgsordninger for lønomkostningerne på DA-området er på årsbasis 0,6 pct.-point i 2. kvartal 2018.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 2. kvartal 2018 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostninger og offentliggøres samme dag som denne Statistik-Nyt. Henvendelse herom kan ske til DA Statistik, pr. e-mail salg@da.dk

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
15. august 2018
LÆS MERE
Printvenlig nyhedsbrevTabel 1Tabel 2